Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vaspitač; Medicinska sestra Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA „JELICA STANIVUKOVIĆ ŠILjA“ u Šid (Poslato na 16-12-2020)

Vaspitač; Medicinska sestra

Oglas važi od: 16.12.2020.

PREDŠKOLSKA USTANOVA
„JELICA STANIVUKOVIĆ ŠILjA“
22240 Šid, Cara Lazara 39
tel. 022/714-052

Vaspitač

USLOVI: odgovarajuće obrazovanje: visoko obrazovanje za vaspitača stečeno na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine ili visoko obrazovanje stečeno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, ili visoko obrazovanje stečeno na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne studije i specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili višim obrazovanjem.

Medicinska sestra
za preventivnu zdravstvenu zaštitu i negu

USLOVI: srednje obrazovanje zdravstvene struke u trajanju od četiri godine.

OSTALO: Dokazi koje kandidati treba da dostave za oba radna mesta: 1) overena fotokopija diplome, ne starija od 6 meseci; 2) da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (uverenje iz suda i MUP-a, ne starije od 6 meseci); 3) da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima (lekarsko uverenje, ne starije od 6 meseci); 4) da imaju državljanstvo Republike Srbije (uverenje o državljanstvu, ne starije od 6 meseci); 5) da znaju jezik na kome se ostvaruje vaspitno-obrazovni rad (diploma izdata na srpskom jeziku). Dokazi o ispunjenosti uslova iz tačke 1), 2), 4) i 5) podnose se uz prijavu na konkurs, a dokaz iz tačke 3) pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i potrebnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju ustanovi. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi“. Prijavni formular sa dokazima o ispunjenosti uslova dostaviti na adresu PU „Jelica Stanivuković Šilja“, Cara Lazara 39, Šid, ili lično u sekretarijat ustanove na adresi: Šid, Cara Lazara 39, svakim radnim danom od 8 do 14 časova. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 714-052.


Skoro postavljeni poslovi PREDŠKOLSKA USTANOVA „JELICA STANIVUKOVIĆ ŠILjA“


Pregledano: 1003 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters