Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik matematike Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „BRANKO RADIČEVIĆ“ u Šid (Poslato na 16-12-2020)

Nastavnik matematike

Oglas važi od: 16.12.2020.

OSNOVNA ŠKOLA „BRANKO RADIČEVIĆ“
22240 Šid, Petra Kočića b.b.
tel. 022/2717-125

Nastavnik matematike

USLOVI: Uslovi za rad na radnom mestu nastavnika matematike propisani su čl. 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 10/2019, 27/2018 – dr. zakon i 6/2020) i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020 i 16/2020). Članom 139. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja propisani su opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa u školi i to da lice ima: 1) odgovarajuće obrazovanje: 2) psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje mita ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorsko ponašanje; 4) da ima državljanstvo Republike Srbije; 5) da zna srpski jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Za radno mesto nastavnika matematike odgovarajuće obrazovanje u skladu sa članom 140 stav 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja je visoko obrazovanje: na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), i to: 1) na studijama drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; 2) na studijama drugog stepena iz oblasti predagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka (lice mora da ima završene studije prvog stepna iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta); na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; vrsta stručne spreme propisana je Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020 i 16/2020), te poslove nastavnika matematike mogu da obavljaju sledeća lica: profesor matematike, diplomirani matematičar, diplomirani matematičar za teorijsku matematiku i primene, diplomirani matematičar za računarstvo i informatiku, diplomirani matematičar - informatičar, profesor matematike i računarstva, diplomirani matematičar za matematiku ekonomije, profesor informatike - matematike, diplomirani matematičar - astronom, diplomirani matematičar - primenjena matematika, diplomirani matematičar - matematika finansija ( sa izbornim predmetom Osnovi geometrije ), diplomirani informatičar, master matematičar, master profesor matematike, master profesor matematike i fizike, master profesor matematike i informatike, master profesor fizike i matematike, master profesor informatike i matematike, diplomirani profesor matematike-master, diplomirani matematičar - master, diplomirani inženjer matematike - master (sa izbornim predmetom Osnovi geometrije), diplomirani matematičar - profesor matematike, diplomirani matematičar - teorijska matematika, diplomirani inženjer matematike (sa izbornim predmetom Osnovi geometrije), profesor hemije - matematike, profesor geografije - matematike, profesor fizike - matematike, profesor biologije - matematike, profesor matematike - teorijsko usmerenje, profesor matematike - teorijski smer, diplomirani matematičar i informatičar, diplomirani matematičar - mehaničar, master profesor predmetne nastave. Lica koja su stekla akademsko zvanje master, odnosno diplomirani-master treba da imaju završene osnovne akademske studije na studijskim programima iz oblasti matematike ili primenjene matematike (sa položenim ispitom iz predmeta geometrija ili osnovi geometrije) ili dvopredmetne nastave matematike i fizike odnosno matematike i informatike. Kandidat je dužan da dostavi sledeće dokaze o ispunjavanju uslova: overena fotokopija ili overen prepis diplome o stečenom visokom obrazovanju (kandidati koji su stekli akademsko zvanje master, odnosno diplomirani-master, treba da imaju završene osnovne akademske studije na studijskim programima iz oblasti matematike ili primenjene matematike, sa položenim ispitom iz predmeta Geometrija ili Osnovi geometrije) ili dvopredmetne nastave matematike i fizike, odnosno matematike i informatike, o čemu kao dokaz prilažu overenu fotokopiju ili overen prepis diplome o završenim osnovnim studijama; uverenje o državljanstvu ne starije od 6 meseci ili overenu kopiju uverenja o državljanstvu (ne starijeg od 6 meseci); uverenje o neosuđivanosti i nepostojanju diskriminatornog ponašanja (ne starije od 6 meseci); dokaz o poznavanju srpskog jezika na kome se izvodi obrazovno-vaspitni rad (podnosi se ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na srpskom jeziku na kom se izvodi obrazovno vaspitni rad); pregled kretanja u službi sa biografskim podacima. Kandidat koji bude izabran, pre zaključenja ugovora o radu dostavlja uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnost za rad sa decom i učenicima. Kandidati popunjavaju prijavni formular sa internet sajta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja koji prilažu uz dokaze o ispunjavanju uslova.

OSTALO: Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u oglasnim novinama Nacionalne službe zapošljavanja „Poslovi“. Prijave na konkurs sa dokumentacijom i prilozima podnose se na adresu Osnovne škole „Branko Radičević“ Šid, Petra Kočića b.b., 22240 Šid. Zbog epidemiološke situacije preporuka je da se prijave podnose preporučenom pošiljkom na adresu škole. Za sve dodatne informacije kandidati se mogu obratiti sekretaru škole, radnim danom od 8 do 12 časova, na telefon: 022/2717-125 ili na mejl-adresu škole: osbrankor@ptt.rs. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „BRANKO RADIČEVIĆ“


Pregledano: 1022 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters