Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vaspitač; Medicinska sestra - vaspitač; Spremačica; Servirka Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA „LANE” u Grocka (Poslato na 16-12-2020)

Vaspitač; Medicinska sestra - vaspitač; Spremačica; Servirka

Oglas važi od: 16.12.2020.

PREDŠKOLSKA USTANOVA
„LANE”
Beograd, Grocka, Hajduk Veljka 31
tel. 011/8500-535, 8500-367

Vaspitač
4 izvršioca

USLOVI: visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) po propisima koji su utvrđivali visoko obrazovanje u periodu od 10.09.2005. godine do 17.10.2017. godine; dozvola za rad (licenca / obaveza polaganja ispita za licencu); da lice ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

Vaspitač
17 izvršilaca

USLOVI: visoko obrazovanje na studijima prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne i specijalističke strukovne studije), studijima u trajanju od tri godine ili više obrazovanje; dozvola za rad (licenca / obaveza polaganja ispita za licencu); da lice ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

Medicinska sestra – vaspitač
17 izvršilaca

USLOVI: obrazovanje: srednje obrazovanje, srednja medicinska škola – vaspitački smer, medicinska sestra – vaspitač; dozvola za rad (licenca / obaveza polaganja ispita za licencu); da lice ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

Servirka
3 izvršioca

USLOVI: osnovno obrazovanje; da lice ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

Spremačica

USLOVI: osnovno obrazovanje; da lice ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

OSTALO: Uz prijavu dostaviti: overenu fotokopiju diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi ili uverenja o stečenoj stručnoj spremi, ne starije od šest meseci; izvod iz matične knjige rođenih (fotokopija overena); uverenje o državljanstvu, original ili overena fotokopija, ne starije od šest meseci; dokaz da lice nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; ako kandidat nije stekao odgovarajuće obrazovanje na srpskom jeziku – uverenje da je položio ispit iz srpskog jezika. Dokaz da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Svi ostali dokazi sastavni su deo prijave na konkurs. Saglasno čl. 154 st. 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, kandidati popunjavaju prijavni formular koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – www.mpn.gov.rs. Potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim formularom, dostaviti ustanovi u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi”, na navedenu adresu ili lično, od 09 do 14 časova u Direkciju ustanove, Hajduk Veljka 31, Grocka.


Pregledano: 453 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters