Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik mađarskog jezika Puno radno vreme

na OŠ “TURZO LAJOŠ” u Senta (Poslato na 16-12-2020)

Nastavnik mađarskog jezika


Oglas važi od: 16.12.2020.

OŠ “TURZO LAJOŠ”
24400 Senta, Železnička 44
tel. 024/821-038

Nastavnik mađarskog jezika

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, propisanih Zakonom o radu („Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US i 113/2017), potrebno je da kandidat ispunjava i posebne uslove propisane članovima 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 10/2019, 27/2018 – dr. zakon i 6/2020), članom 3 Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi (“Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020 i 16/2020) i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova u osnovnoj školi „Turzo Lajoš” u Senti (broj: 28-4/2019 od dana 20.09.2019. godine) i to da kandidat, u skladu sa članom 139 Zakona: 1) ima odgovarajuće obrazovanje; 2) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) ima državljanstvo Republike Srbije; 5) zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokazi o ispunjenosti uslova iz tačaka 1), 3)-5) sastavni su deo prijave na konkurs, a dokaz iz tačke 2) se pribavlja pre zaključenja ugovora o radu. U radni odnos u ustanovi može da bude primljeno lice koje je steklo odgovarajuće visoko obrazovanje u smislu člana 140 Zakona i u skladu sa članom 14 stav 2 Paravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u osnovnoj školi „Turzo Lajoš” u Senti, i to: 1) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: (1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; (2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka, 2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Lice iz tačke 1) podtačka (2) mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta. Izuzetno, nastavnik i vaspitač jeste i lice sa stečenim odgovarajućim visokim obrazovanjem na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne i specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili višim obrazovanjem.

OSTALO: Rok za prijavljivanje kandidata je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Uz prijavu na konkurs kandidat treba da podnese: 1. uverenje o državljanstvu (original ili overena fotokopija), 2. izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija), 3. overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju, 4. overenu fotokopiju dokumenta o položenom ispitu za licencu, odnosno stručnom ispitu ukoliko poseduje, 5. dokaz o neosuđivanosti za krivična dela iz člana 139 stav 1 tačka 3 Zakona, 6. dokaz o znanju srpskog jezika i jezika na kojem se izvodi obrazovno-vaspitni rad (osim kandidata koji su odgovarajuće obrazovanje stekli na tim jezicima), 7. kratku biografiju i 8. odštampan prijavni formular za prijem u radni odnos koji je dostupan na zvaničnoj internet starnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Blagovremenom prijavom na konkurs smatra se prijava koja je neposredno predata školi pre isteka roka utvrđenog u konkursu ili je pre isteka tog roka predata pošti u obliku preporučene pošiljke. Ako poslednji dan roka pada u nedelju ili na dan državnog praznika, rok ističe prvog narednog radnog dana. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve priloge koji se zahtevaju u konkursu. Prijave se dostavljaju neposredno sekretarijatu škole ili poštom na adresu: Železnička 44, Senta, sa naznakom „Za konkurs”. Informacije se mogu dobiti u sekretarijatu na telefon: 024/821-038.


Skoro postavljeni poslovi OŠ “TURZO LAJOŠ”


Pregledano: 600 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters