Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik matematike Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „JOVAN ŠERBANOVIĆ” u Laznica (Poslato na 16-12-2020)

Nastavnik matematike


Oglas važi od: 16.12.2020.

OSNOVNA ŠKOLA
„JOVAN ŠERBANOVIĆ”
12321 Laznica

Nastavnik matematike
sa 89% radnog vremena

USLOVI: Kandidat treba da ima odgovarajuće visoko obrazovanje za radno mesto nastavnika, odnosno treba da ispunjava uslove iz člana 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i da ispunjava uslove u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik”, broj 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19 i 2/20) za radno mesto koje je navedeno u naslovu konkursa: 1) studije drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to:(1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta, (2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; 2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Lice iz stava 1 tačka 1) podtačka (2) ovog člana mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta. Ostali uslovi: psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa učenicima; da lice koje konkuriše nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće za krivična delo primanje mita ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad; da ima, u skladu sa članom 142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i 6 bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova. Kandidat je dužan da popuni prijavni formular koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Zajedno sa odštampanim prijavnim formularom koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici, školi se dostavlja: overena fotokopija diplome odgovarajućeg stepena i vrste stručne spreme u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019 i 2/20) (ne starije od 6 meseci) za radno mesto za koje konkuriše; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih na propisanom obrascu sa hologramom; original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu RS (ne starije od 6 meseci); uverenje da kandidat nije osuđivan, original (ne starije od 6 meseci); fotokopiju lične karte; ukoliko diploma nije izdata na srpskom jeziku, potvrdu da zna srpski jezik, a za lica koja nisu stekla obrazovanje na srpskom jeziku – dokaz o položenom ispitu iz srpskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove; dokaz, odnosno uverenje o posedovanju obrazovanja iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečenom na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i 6 bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova, izdato od strane odgovarajuće visokoškolske ustanove ili dokaz. Lekarsko uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima izabrani kandidat dostavlja pre zaključenja ugovora o radu. U postupku odlučivanja o izboru nastavnika, komisija vrši uži izbor kandidata koje upućuje na prethodnu psihološku procenu za rad sa decom i učenicima, koju vrši Nacionalna služba za zapošljavanje primenom standardizovanih postupaka. Neće se razmatrati prijave koje su neblagovremene, nepotpune, uz koje nisu priloženi dokazi koji se traže konkursom i onih kandidata koji ne ispunjavaju uslove u pogledu vrste i stepena stručne spreme. Prijavni formular sa svim konkursom traženim dokumentima i dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa, na gore navedenu adresu, sa naznakom: „Za konkurs - nastavnik matematike”.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „JOVAN ŠERBANOVIĆ”


Pregledano: 218 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters