Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Stručni saradnik – logoped; Stručni saradnik – pedagog za likovno vaspitanje; Vaspitač; Medicinska s Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA “PERKA VIĆENTIJEVIĆ” u Obrenovac (Poslato na 16-12-2020)

Stručni saradnik – logoped; Stručni saradnik – pedagog za likovno vaspitanje; Vaspitač; Medicinska sestra – vaspitač; Servirka; Spremačica; Pomoćni radnik u centralnoj kuhinji


Oglas važi od: 16.12.2020.

PREDŠKOLSKA USTANOVA
“PERKA VIĆENTIJEVIĆ”
11500 Obrenovac, Vuka Karadžića 92
tel. 011/8721-283

Stručni saradnik – logoped

USLOVI: visoko obrazovanje stečeno na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili master strukovne studije) ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, dozvola za rad (licenca / obaveza polaganja ispita za licencu).

Stručni saradnik – pedagog za likovno vaspitanje
sa 50% radnog vremena

USLOVI: visoko obrazovanje stečeno na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili master strukovne studije) ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, dozvola za rad (licenca / obaveza polaganja ispita za licencu).

Vaspitač
10 izvršilaca

USLOVI: visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i specijalističke strukovne studije po propisima koji su utvrđivali visoko obrazovanje u periodu od 10.09.2005. godine do 07.10.2017. godine) ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, dozvola za rad (licenca / obaveza polaganja ispita za licencu).

Vaspitač
6 izvršilaca

USLOVI: visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne i specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili višim obrazovanjem; dozvola za rad (licenca / obaveza polaganja ispita za licencu).

Medicinska sestra – vaspitač
15 izvršilaca

USLOVI: IV stepen stručne spreme, srednja medicinska škola, vaspitački smer, medicinska sestra – vaspitač; dozvola za rad (licenca / obaveza polaganja ispita za licencu).

Servirka
3 izvršipca

USLOVI: IV ili III stepen stručne spreme, srednje obrazovanje.

Domar, majstor održavanja
2 izvršioca

USLOVI: III stepen stručne spreme, srednje obrazovanje.

Kuvar, poslastičar

USLOVI: IV stepen stručne spreme, srednje obrazovanje.

Spremačica
11 izvršilaca

USLOVI: I stepen stručne spreme, osnovno obrazovanje.

Pomoćni radnik u centralnoj kuhinji
2 izvršioca

USLOVI: I stepen stručne spreme, osnovno obrazovanje.

OSTALO: U radni odnos može biti primljeno lice koje pored opštih uslova propisanih u članu 24 Zakona o radu ispunjava i posebne uslove propisane čl. 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Pravilnika o sistematizaciji radnih mesta u PU “Perka Vićentijević” Obrenovac: ima odgovarajuće obrazovanje; ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom; da nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanu od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanja mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima dražvljanstvo Republike Srbije; da zna jezik srpski jezik. Uz prijavu dostaviti: popunjen prijavni formular sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS; biografiju, original ili overena kopija, ne starije od 6 meseci; diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi ili uverenja o stečenoj stručnoj spremi, original ili kopije, ne starije od jedne godine; izvod iz matične knjige rođenih, original ili overena kopija; uverenje o državljanstvu, original ili overena kopija, ne starija od šest meseci; uverenje MUP-a, ne starije od 6 meseci, da lice nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje mita ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskiminatorno ponašanje (original ili overena kopija, ne starija od 6 meseci). Ako kandidat nije stekao odgovarajuće obrazovanje na sprskom jeziku – uverenje da je položio ispt iz srpskog jezika sa metodikom po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove, original ili overena kopija ne starija od 6 meseci. Kandidati koji su izabrani u uži izbor upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima / za rad, koju vrši nadležna služba za zapošljavanje primenom standardizovanih postupaka. Dokaz da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Svi ostali dokazi sastavni su deo prijave na konkurs. Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje. Rok za podnošenje prijave je 20 dana od dana objavljivanja konkursa, poštom na adresu ustanove: PU ”Perka Vićentijevič”, 11500 Obrenovac, Vuka Karadžića 92. Sve ostale informacije možete dobiti na telefon: 011/8721-283.


Skoro postavljeni poslovi PREDŠKOLSKA USTANOVA “PERKA VIĆENTIJEVIĆ”


Pregledano: 1118 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters