Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Defektolog nastavnik sa odeljenjskim starešinstvom u posebnim uslovima Puno radno vreme

na OŠ „MILOJE PAVLOVIĆ” u Beograd (Poslato na 23-12-2020)

Defektolog nastavnik sa odeljenjskim starešinstvom u posebnim uslovima


Oglas važi od: 16.12.2020.

OŠ „MILOJE PAVLOVIĆ”
Beograd, Milosava Vlajića 1

Defektolog nastavnik sa odeljenjskim starešinstvom u posebnim uslovima
na određeno vreme do povratka na rad zaposlene sa funkcije direktora škole u posebnim uslovima

USLOVI: 1) odgovarajuće obrazovanje: visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (studije drugog stepena iz naučne oblasti, odnosno iz stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koji kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka); na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, a u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi za učenike sa smetnjama u razvoju („Službeni glasnik RS –Prosvetni glasnik”, br. 17/2018. i 6/2020) i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova u Osnovnoj školi „Miloje Pavlović”.

Defektolog nastavnik u posebnim uslovima – logoped
na određeno vreme do povratka zaposlene na rad

USLOVI: 1) odgovarajuće obrazovanje: visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (studije drugog stepena iz naučne oblasti, odnosno iz stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koji kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka); na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, a u skladu sa članom 7 Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi za učenike sa smetnjama u razvoju („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 17/2018 i 6/2020) i to: profesor, odnosno diplomirani defektolog za rad sa decom sa smetnjama u govoru; diplomirani defektolog – logoped; master defektolog, koji je na osnovnim akademskim studijama završio studijski program Logopedije; diplomirani defektolog ” master, koji je na osnovnim akademskim studijama završio studijski program Logopedije; diplomirani defektolog – master koji je na osnovnim akademskim studijama završio smer logopedija; master logoped) i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova u Osnovnoj školi „Miloje Pavlović”.

OSTALO: Kandidati treba da ispunjavaju i sledeće uslove, odnosno da imaju: 2) psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje i davanje mita, za krivična dela iz grupe dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti iu drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) državljanstvo Republike Srbije; 5) da znaju srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad; popunjen prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Kandidati koji budu izabrani u uži izbor biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja. Kandidati su dužni da uz prijavu na konkurs prilože: biografiju; popunjen prijavni formular koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; dokaz o stečenom odgovarajućem obrazovanju (original ili overena kopija diplome); dokaz da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivična dela iz člana 139 stav 1 tačka 3 Zakona (dokument izdat od strane MUP-a RS, ne stariji od 30 dana), original ili overenu kopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od šest meseci), dokaz o poznavanju srpskog jezika, kao jezika na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad dostavlja samo kandidat koji nije stekao obrazovanje na srpskom jeziku (potvrda ili drugi dokument kojim se dokazuje da je ispit iz srpskog jezika položen po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove), original ili overenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih sa hologramom; uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu; dozvolu za rad za poslove nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika (licenca), u skladu sa članom 144 stav 2 i 3 Zakona; dokaz o stručnom usavršavanju (fakultativno). Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi”. Po završetku konkursa primljena dokumentacija se ne vraća kandidatima. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Kandidati čije su prijave blagovremene, potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji uđu u uži krug biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni na kontakt adrese koje su naveli u svojim prijavama. Nakon obavljene psihološke procene sposobnosti za rad sa decom i učenicima, konkursna komisija sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos i obavlja razgovor sa kandidatima, a o datumu obavljanja razgovora kandidati će biti obavešteni na broj telefona koji napišu na prijavi. Prijave se podnose sekretarijatu škole OŠ „Miloje Pavlović” lično ili putem preporučene pošiljke na adresu: Milosava Vlajića 1, 11030 Beograd, sa napomenom „Prijava na konkurs – ne otvarati”.


Pregledano: 444 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters