Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta) Puno radno vreme

na OŠ „HALIFA BIN ZAJID AL NAJHAN“ u Novi Pazar (Poslato na 23-12-2020)

Nastavnik (više predmeta)


Oglas važi od: 16.12.2020.

OŠ „HALIFA BIN ZAJID AL NAJHAN“
36300 Novi Pazar, Dojeviće bb
tel. 020/361-633Nastavnik razredne nastave
na određeno vreme radi zamene preko 60 dana, do povratka zaposlene sa porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta (do 18. 11. 2021. godine), za rad u IO Požega

Nastavnik razredne nastave
na određeno vreme radi zamene preko 60 dana, do povratka zaposlene sa porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta (do 25. 05. 2021. godine), za rad u IO Sebečevo

Nastavnik razredne nastave
na određeno vreme radi zamene preko 60 dana, do povratka zaposlene sa porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta (do 09. 01. 2022. godine), za rad u IO Sebečevo

Nastavnik matematike
na određeno vreme radi zamene preko 60 dana, do povratka zaposlene sa porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta (do 22. 08. 2021. godine), za rad u IO Sebečevo

Nastavnik fizike
na određeno vreme do povratka radnika sa mesta v. d. direktora, sa 30% radnog vremena, za rad u IO Požega

Nastavnik hemije
na određeno vreme do povratka radnika sa mesta v. d. direktora, sa 70% radnog vremena, za rad u matičnoj školi i IO Požega

Nastavnik engleskog jezika
na određeno vreme radi zamene preko 60 dana, do povratka zaposlene sa porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta (do 19. 11. 2022. godine), za rad u IO Bagra i IO Sebečevo

Nastavnik engleskog jezika
na određeno vreme radi zamene preko 60 dana, do povratka zaposlene sa porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta (do 09. 01. 2022. godine), sa 56% radnog vremena, za rad u IO Požega

USLOVI: Kandidat treba da ispuni uslove propisane zakonom: odgovarajuće visoko obrazovanje u skladu sa čl. 139, 140, 141 stav 7, 142 i 155 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/17, 27/2018 – dr. zakonni, 10/2019 i 6/2020), koje je stekao na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), i to: studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta; studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; na osnovnim studijama u tajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; odgovarajući stepen i vrsta obrazovanja prema Pravilniku o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik“, broj 11/2012, 15/2013, 2/16, 10/16, 11/16 i 3/17). Kandidat mora da ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih diciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova od kojih najmanje po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova. Nastavnik, vaspitač i stručni saradnik koji je u toku studija položio ispit iz pedagogije i psihologije ili je položio stručni ispit, odnosno ispit za licencu, smatra se da ima obrazovanje iz člana 142 stav 1 ovog zakona. Kandidat treba da ima: državljanstvo RS (uverenje o državljanstvu, original ili overenu kopiju); psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima (lekarsko uverenje se podnosi pre zaključenja ugovora o radu sa izabranim kandidatom); dokaz da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koja je izrečena kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilja u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje i davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje. Kandidat popunjava prijavni folmular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, a potrebnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim prijavnim folmularom dostavlja ustanovi. Uz zahtev potrebno je dostaviti: diplomu ili overen prepis diplome o završenom obrazovanju; isprava koju izdaje visokoškolska ustanova a kojom dokazuje da je stekao obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i matodičkih diciplina ili dokaz iz visokoškolske ustanove da su u toku studija položili ispite iz pedagogije i psihologije; uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci); izvod iz MKR; uverenje da kandidat nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična dela utvrđena u članu 139 stav 1 tačka 3) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (uverenje o neosuđivanosti – osnovni sud i uverenje o nekažnjavanju – MUP); potvrda odgovarajuće ustanove de je kandidat položio ispit iz srpskog i bosanskog jezika (osim kandidata koji su srednje, više ili visoko obrazovanje stekli na srpskom i bosanskom jeziku, što dokazuje originalom ili overenim prepisom/fotokopijom diplome za navedeni nivo obrazovanja). U postupku odlučivanja o izboru nastavnika, komisija će uvrstiti u uži izbor kandidate koji će biti upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima. Psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima vrši služba za poslove zapošljavanja, primenom standardizovanih postupaka. O vremenu i mestu provere izabrani kandidati biće naknadno obavešteni. Rok za prijavljivanje na konkurs je osam (8 ) dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi“. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.


Pregledano: 622 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters