Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Više radnih mesta Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA KRUŠEVAC u Kruševac (Poslato na 23-12-2020)

Više radnih mesta


Oglas važi od: 23.12.2020.

DOM ZDRAVLjA KRUŠEVAC
37000 Kruševac, Ćirila i Metodija 32

1. Doktor medicine izabrani lekar
u Ambulanti „Dedina“ Službe opšte medicine, na određeno vreme radi zamene privremeno odsutne zaposlene, do njenog povratka na rad

USLOVI: Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove: završen medicinski fakultet, VII/1 stepen stručne spreme, položen stručni ispit i posedovanje licence za rad ili rešenja o upisu u komoru.

2. Viša patronažna sestra – tehničar
u Službi polivalentne patronaže, na određeno vreme od 6 meseci

USLOVI: Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove: visoko obrazovanje: na strukovnim studijama medicine prvog stepena (osnovne strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; visoka medicinska škola strukovnih studija iz oblasti ginekologije i akušerstva ili opšteg smera, na osnovnim studijama medicine u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, viša medicinska škola iz oblasti ginekologije i akušerstva ili opšteg smera; položen stručni ispit; posedovanje licence za rad; vozački ispit B kategorije.

3. Medicinska sestra – tehničar
u Službi opšte medicine, na određeno vreme od 6 meseci

USLOVI: Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove: završena srednja medicinska škola opšteg smera, IV stepen stručne spreme, položen stručni ispit i posedovanje licence za rad ili rešenja o upisu u komoru.

4. Medicinska sestra – tehničar
u hitnoj medicinskoj pomoći, u Službi hitne medicinske pomoći i sanitetskog prevoza, na određeno vreme od 6 meseci

USLOVI: Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove: završena srednja medicinska škola opšteg smera, IV stepen stručne spreme, položen stručni ispit i posedovanje licence za rad ili rešenja o upisu u komoru.

5. Spremačica
u prostorijama u kojima se pružaju zdravstve usluge, u Odseku za održavanje higijene objekata i prostora, na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutne zaposlene, do njenog povrataka na rad

USLOVI: Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove: osnovno obrazovanje.

6. Spremačica
u prostorijama u kojima se pružaju zdravstvene usluge, u Odseku za održavanje higijene objekata i prostora, na određeno vreme od 6 meseci
2 izvršioca

USLOVI: Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove: osnovno obrazovanje.

Kandidati za radna mesta 1, 2, 3 i 4 dostavljaju: prijavu u kojoj navode za koje radno mesto se prijavljuju; kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom; overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju; overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; overenu fotokopiju licence za rad ili rešenja o upisu u komoru; izjavu da su zdravstveno sposobni za poslove za koje podnose prijavu; fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih; fotokopiju vozačke dozvole (samo za poslove pod rednim brojem 2).

Kandidati za radna mesta 5 i 6 dostavljaju: prijavu na oglas; kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom; overenu fotokopiju diplome o osnovnom obrazovanju; izjavu da su zdravstveno sposobni za poslove za koje podnose prijavu; fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih.

OSTALO: Opis poslova utvrđen Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova DZ Kruševac. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. O potrebi sprovođenja daljih razgovora sa kandidatima koji se jave na oglas, a radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu, odlučuje direktor. O konačnom izboru kandidata odlučuje direktor. Izabrani kandidati pre zasnivanja radnog odnosa dužni su da dostave lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos. Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi navedeni dokument u ostavljenom roku, sa njim se neće zaključiti ugovor o radu. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijave sa dokumentacijom dostaviti na navedenu adresu.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA KRUŠEVAC


Pregledano: 1037 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters