Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinska sestra/tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima Puno radno vreme

na Institut za lečenje i rehabilitaciju "Niška Banja" u Niš (Poslato na 29-12-2020)

Medicinska sestra/tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima

Institut za lečenje i rehabilitaciju “Niška Banja”, Niš

Ul. Srpskih junaka br. 2

Niš

Na osnovu članova 7, 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna Pokrajina i jedinica lokalne samouprave (’‘Sl. glasnik RS’‘ br. 96/2019) i Odluke direktora Instituta za lečenje i rehabilitaciju ‘‘Niška Banja’‘ Niš o potrebi zasnivanja radnog odnosa broj 03-11819/1 od 28.12.2020. godine, date saglasnosti Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava Zaključkom 51 broj 112-9670/2020 od 27. novembra 2020. godine, direktor Instituta za lečenje i rehabilitaciju ‘‘Niška Banja’‘ – Niš prof. dr Marina Deljanin Ilić raspisuje:

JAVNI OGLAS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Oglašava se prijem u radni odnos na neodređeno radno vreme, sa punim radnim vremenom, za sledeće poslove:

MEDICINSKA SESTRA /TEHNIČAR NA OSTALIM BOLNIČKIM ODELjENjIMA………………..2 izvršioca

Opis poslova:

·Prima bolesnike i pomaže prilikom smeštaja i upoznaje ih sa kućnim redom Instituta;

·Priprema i učestvuje u viziti;

·Sprovodi sve terapijske postupke u lečenju bolesnika po nalogu lekara, trebuje i daje medikamente, injekcije, infuzije, transfuzije i ostalu potrebnu terapiju;

·Uzima materijal za laboratorijske analize i priprema bolesnike za konsultativne specijalističke preglede;

·Stara se o brzom prikupljanju rezultata bolesnika;

·Steriliše instrumente i ostali sanitetski materijal potreban za rad;

·Stara se o pravilnoj ishrani bolesnika i higijeni bolesničkih soba;

·Sprovodi zdravstveno prosvećivanje kod bolesnika i nižeg osoblja u organizacionoj jedinici;

·Vodi potrebnu medicinsku dokumentaciju;

·Pomaže u sprovođenju terapije kod teže pokretnih i nepokretnih bolesnika;

·Vodi brigu o stanju, higijeni i potrebama teže pokretnih i nepokretnih bolesnika;

·Vrši usluživanje bolesnika u zahtevima fizioloških potreba po sobama i radi na održavanju i higijeni pribora potrebnog teže pokretnim i nepokretnim bolesnicima;

·Radi i druge poslove medicinske sestre po nalogu direktora Instituta, pomoćnika direktora za medicinska pitanja, načelnika odeljenja, šefa odeljenja, lekara specijaliste, glavne sestre i odgovorne sestre na odeljenju;

·Za svoj rad odgovara direktoru Instituta, pomoćniku direktora za medicinska pitanja, načelniku odeljenja, šefu odeljenja, lekaru specijalisti, glavnoj sestri i odgovornoj sestri na odeljenju.

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenim Zakonom o radu (’‘Sl. glasnik RS’‘, br.24/2005 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14, 13/17, 113/17 i 95/2018 – autentično tumačenje), kandidat treba da ispunjava i posebne uslove utvrđene Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova u Institutu za lečenje i rehabilitaciju ‘‘Niška Banja’‘ Niš (prečišćen tekst) od 23.11.2020. godine br.03 -10846/1.

- sa završenim srednjim obrazovanjem, IV stepen medicinske struke, položenim stručnim ispitom, licencom, sa najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju.

Zainteresovani kandidati uz prijavu na oglas podnose u fotokopiji sledeća dokumenta:

- Diploma o završenoj medicinskoj školi, IV stepen;

- Uverenje po položenom državnom – stručnom ispitu;

- Licenca

- Lična karta;

- Izvod iz matične knjige rođenih;

- Potpuna biografija kandidata (Curriculum Vitae), sa kontakt podacima;

- Molba.

Oglas se objavljuje kod Nacionalne službe za zapošljavanje, na internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije (www.zdravlje.gov.rs) i na sajtu Instituta za lečenje i rehabilitaciju ‘‘Niška Banja’‘, Niš.

Kandidati koji su se javili na oglas mogu biti pozvani na razgovor, radi pružanja dodatnih informacija, koje mogu biti važne za donošenje odluke o prijemu u radni odnos.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje.

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe.

Kandidtatima koji ne budu izabrani ne vraća se dokumentacija.

Prijave se podnose u zatvorenim kovertama, lično u kancelariji za prijem pošte Instituta, ili putem pošte na adresu:

Institut za lečenje i rehabilitaciju ‘‘Niška Banja’‘ Niš,ul. Srpskih junaka br.2, 18205 Niška Banja, sa naznakom ‘‘Za pravnu službu – Prijava na oglas za prijem u radni odnos za rad na neodređeno vreme za radno mesto Medicinska sestra / tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima’‘.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

DIREKTOR INSTITUTA Prof dr Marina Deljanin Ilić

Rok važenja
06.01.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacija
Srednja škola – IV stepen (4 godina)
Obrazovanje kandidata
Medicina
Radno iskustvo u zanimanju
Više od 6 meseci
Broj izvršilaca
2
Mesto rada
Niš
Vrsta radnig odnosa / angažovanja
Neodređeno
Stručni ispit ili licenca
Stručni ispit i licenca
Napomena
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)Skoro postavljeni poslovi Institut za lečenje i rehabilitaciju "Niška Banja"


Pregledano: 797 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters