Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Diplomirani pravnik za pravne, kadrovske i administrativne poslove Puno radno vreme

na Institut za lečenje i rehabilitaciju "Niška Banja" u Niš (Poslato na 29-12-2020)

Diplomirani pravnik za pravne, kadrovske i administrativne poslove

Institut za lečenje i rehabilitaciju “Niška Banja”, Niš

Ul. Srpskih junaka br. 2

Niš

Na osnovu članova 7, 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna Pokrajina i jedinica lokalne samouprave (’‘Sl. glasnik RS’‘ br. 96/2019) i Odluke direktora Instituta za lečenje i rehabilitaciju ‘‘Niška Banja’‘ Niš o potrebi zasnivanja radnog odnosa broj 03-11821/1 od 28.12.2020. godine, date saglasnosti Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava Zaključkom 51 broj 112-5486/2020 od 08. jula 2020. godine, direktor Instituta za lečenje i rehabilitaciju ‘‘Niška Banja’‘ – Niš prof. dr Marina Deljanin Ilić raspisuje:

JAVNI OGLAS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Oglašava se prijem u radni odnos na neodređeno radno vreme, sa punim radnim vremenom, za sledeće poslove: Diplomirani pravnik za pravne, kadrovske i administrativne poslove ……………….. 1 izvršilac

Opis poslova:

· Sprovodi postupak zasnivanja radnog odnosa i ugovornog angažovanja lica van radnog odnosa i postupak ostvarivanja prava, obaveza i odgovornosti iz radnog odnosa;

· Vodi upravni postupak iz delokruga rada;

· Priprema opšte i pojedinačne akte iz oblasti pravnih, kadrovskih i admnisnistrativnih poslova;

· Vodi evidenciju i sačinjava periodične izveštaje o radu i stanju u oblasti pravnih, kadrovskih i administrativnih poslova;

· Daje stručnu podršku u procesu formiranja planova rada;

· Daje stručnu podršku u oblasti kancelarijskog poslovanja;

· Prikupnja,uređuje i kontroliše podatke neophodne za izradu odgovarajućih dokumenata, izveštaja i analiza;

· Vrši objedinjavanje podataka i tehničku obradu izveštaja i analiza;

· Učestvuje u pripremi potvrda i uverenja;

· Učestvuje u pripremi rešenja i naloga;

· Vodi i ažurira personalna dosijea i vrši prijavu/odjavu zaposlenih kod nadležnih organa;

· Sastavlja ugovore i rešenja u vezi sa svim promenama u toku radnog odnosa i ostvarivanja prava iz radnog odnosa;

· Prati pravne propise i vodi evidenciju izmene odgovarajućih propisa;

· Vodi evidencije iz delokruga rada i izveštava o izvršenim aktivnostima;

· Priprema materijal za sastanke i vodi zapisnike sa sastanaka;

· Radi i druge poslove iz svog domena po nalogu direktora i neposrednog rukovdioca;

- Za svoj rad odgovara direktoru Instituta i neposrednom rukovodiocu;

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenim Zakonom o radu (’‘Sl. glasnik RS’‘, br.24/2005 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14, 13/17, 113/17 i 95/2018 – autentično tumačenje), kandidat treba da ispunjava i posebne uslove utvrđene Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova u Institutu za lečenje i rehabilitaciju ‘‘Niška Banja’‘ Niš (prečišćen tekst) od 23.11.2020. godine br.03 -10846/1:

- sa visokim obrazovanjem iz oblasti pravne nauke: na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, sa znanjem rada na računaru; i sa više od tri godina radnog iskustva u zdravstvenoj ustanovi.

Zainteresovani kandidati uz prijavu na oglas podnose u fotokopiji sledeća dokumenta:

- Diplomu o završenom pravnom fakultetu;

- Ličnu kartu;

- Izvod iz matične knjige rođenih;

- Potpunu biografiju kandidata (Curriculum Vitae), sa kontakt podacima.

- Molbu

Oglas se objavljuje kod Nacionalne službe za zapošljavanje, na internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije (www.zdravlje.gov.rs) i na sajtu Instituta za lečenje i rehabilitaciju ‘‘Niška Banja’‘, Niš.

Kandidati koji su se javili na oglas mogu biti pozvani na razgovor, radi pružanja dodatnih informacija, koje mogu biti važne za donošenje odluke o prijemu u radni odnos.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje.

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe.

Kandidtatima koji ne budu izabrani ne vraća se dokumentacija.

Prijave se podnose u zatvorenim kovertama, lično u kancelariji za prijem pošte Instituta, ili putem pošte na adresu:Institut za lečenje i rehabilitaciju ‘‘Niška Banja’‘ Niš, ul. Srpskih junaka br.2, 18205 Niška Banja, sa naznakom ‘‘Za pravnu službu – Prijava na oglas za prijem u radni odnos za rad na neodređeno vreme za radno mesto diplomirani pravnik za pravne, kadrovske i administrativne poslove’‘.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

DIREKTOR INSTITUTA Prof dr Marina Deljanin Ilić

Rok važenja
06.01.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacija
Fakultet – VII1 stepen (4-6 godine)
Obrazovanje kandidata
Pravo i administracija
Radno iskustvo u zanimanju
Više od 3 godine
Broj izvršilaca
1
Mesto rada
Niš
Vrsta radnig odnosa / angažovanja
Neodređeno
Napomena
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)Skoro postavljeni poslovi Institut za lečenje i rehabilitaciju "Niška Banja"


Pregledano: 1497 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters