Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Samostalni finansijsko-računovodstveni saradnik Puno radno vreme

na INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU u Beograd (Poslato na 05-01-2021)

Samostalni finansijsko-računovodstveni saradnik

Oglas važi od: 05.1.2021.

INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU
11000 Beograd, Kralja Milutina 50

Samostalni finansijsko-računovodstveni saradnik
na određeno vreme zbog zmene zaposlene sa dužeg bolovanja, a najduže do 31.03.2021. godine (probni rad tri meseca)

USLOVI: VI stepen stručne spreme-na osnovnim studijama u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10.09.2005. godine, ili na studijama u trajanju od tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10.09.2005. godine. Poznavanje rada na računaru. Kandidati su dužni da dostave: overenu fotokopiju diplome o završenim studijama; fotokopiju lične karte; fotokopiju uverenja o državljanstvu; fotokopiju izvoda iz matične knjige venčanih, ukoliko je prezime promenjeno; potpuna lična i radna biografija sa adresom, kontakt telefon i e-mail adresom. Napomena: lekarsko uverenje kojim se dokazuje zdravstvena sposobnost bez ograničenja za rad na radnom mestu za koje je raspisan oglas, izdato od Dispanzera medicine rada dužan je da dostavi kandidat koji bude primljen u radni odnos. Kandidati koji budu primljeni u radni odnos dužni su da dostave overene kopije gore navedene dokumentacije. Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova podnose se isključivo poštom ili direktno na delovodni protokol Instituta, na navedenu adresu, u zatvorenoj koverti sa naznakom za koje radno mesto se podnosi prijava za oglas, u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa. Neblagovremene, nepotpune i nepotpisane prijave neće se razmatrati.

NAPOMENA: Obaveštenje o izboru kandidata biće objavljeno na sajtu Instituta za neonatologiju www.neonatologija.rs


Skoro postavljeni poslovi INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU


Pregledano: 237 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters