Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Stručni saradnik – logoped Puno radno vreme

na PU „KOLIBRI“ u Kovačica (Poslato na 13-01-2021)

Stručni saradnik – logoped

Oglas važi od: 13.1.2021.

PU „KOLIBRI“

Kovačica
26210 Kovačica, Dr Janka Bulika bb

Stručni saradnik – logoped
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog duže od 60 dana

USLOVI: visoka stručna sprema. Kandidat treba da ispunjava uslove predviđene članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 10/2019, 27/2018 – dr. zakon i 6/2020 dalje: Zakon) i to da: 1) ima odgovarajuće obrazovanje: visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije); visoko obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; 2) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom; 3) nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) ima državljanstvo Republike Srbije; 5) zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Diploma o stečenom obrazovanju na srpskom jeziku koja se priloži kao dokaz pod tačkom 1 smatra se dokazom o znanju srpskog jezika pod tačkom 5.

OSTALO: Kandidati treba da dostave: 1) odštampan i popunjen prijavni formular preuzet sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS, formular-za-konkurisanje; 2) uz popunjen prijavni formular potrebno je priložiti radnu biografiju (CV), tačnu adresu prebivališta i kontakt telefon, 3) overenu fotokopiju diplome ili uverenja o diplomiranju; 4) original ili overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu; 5) original ili overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih; 6) izvod iz kaznene evidencije kao dokaz o neosuđivanosti za gore navedena krivična dela i da nije utvrđeno diskriminatorno ponašanje, koje izdaje nadležna policijska uprava (ne starije od 6 meseci), 7) dokaz o znanju srpskog jezika podnose samo kandidati koji obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku, 8) pre zaključenja ugovora o radu kandidat koji je izabran dostavlja uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti, ne starije od šest meseci. Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji (ne starije od 6 meseci). Priložena konkursna dokumentacija neće se vraćati kandidatima. Prijavom na konkurs kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhu sprovođenja zakonom predviđenog postupka – konkursa, za prijem u radni odnos na određeno vreme. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Prijave se podnose lično u objektu ustanove u Kovačici, u kancelariji sekretara, radnim danom od 9.00 do 13.00 časova ili slati putem pošte na gorenavedenu adresu, sa naznakom: „Za konkurs za stručnog saradnika – logopeda”, u zatvorenoj koverti. Informacije o konkursu mogu se dobiti u predškolskoj ustanovi kod sekretara, na telefon: 013/662-122, od 10.00 do 13.00 časova. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u listu „Poslovi”. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi PU „KOLIBRI“


Pregledano: 184 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters