Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vaspitač; Medicinska sestra – vaspitač; Domar / majstor održavanja; Tehničar investicionog i tehničk Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA „BOŠKO BUHA“ u Vrbas (Poslato na 13-01-2021)

Vaspitač; Medicinska sestra – vaspitač; Domar / majstor održavanja; Tehničar investicionog i tehničkog održavanja i održavanja uređaja i opreme

Oglas važi od: 13.1.2021.

PREDŠKOLSKA USTANOVA
„BOŠKO BUHA“
Vrbas, Blok Save Kovačevića 8
tel. 021/705-100

1. Vaspitač
5 izvršilaca

USLOVI: 1) odgovarajuće obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili master strukovne studije) i specijalističkim strukovnim studijama, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje u periodu od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine, na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; na studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije, osnovne akademske studije ili specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili više obrazovanje; 2) da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom; 3) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da ima državljanstvo Republike Srbije, 5) da zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

2. Medicinska sestra – vaspitač
4 izvršioca

USLOVI: 1) odgovarajuće više obrazovanje, odnosno odgovarajuće visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije ili specijalističke strukovne studije), na kojima je lice osposobljeno za rad sa decom jaslenog uzrasta ili srednje obrazovanje, srednja škola u trajanju od četiri godine, medicinska sestra – vaspitač; 2) da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom; 3) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravvom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da ima državljanstvo Republike Srbije; 5) da zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje vaspitno-obrazovni rad.

3. Domar / majstor održavanja

USLOVI: 1) srednje obrazovanje, položen stručni ispit za rad sa sudovima pod pritiskom (za poslove rukovanja postrojenjem u kotlarnici); 2) da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad; 3) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravvom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da ima državljanstvo Republike Srbije.

4. Tehničar investicionog i tehničkog održavanja i održavanja uređaja i opreme

USLOVI: 1) najmanje srednje obrazovanje, elektrostruka; 2) da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad; 3) da nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da ima državljanstvo Republike Srbije. Dokazi o ispunjenosti uslova pod tačkama 1), 3)-5) sastavni su deo prijave na konkurs, a dokaz iz tačke 2) pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, a potrebnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju ustanovi. Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Prijave slati na adresu: Predškolska ustanova „Boško Buha“ – Vrbas, Blok „Save Kovačevića“ 8, Vrbas, sa naznakom: „Za konkurs”, ili lično, svakog radnog dana od 08.00 do 12.00 sati.


Skoro postavljeni poslovi PREDŠKOLSKA USTANOVA „BOŠKO BUHA“


Pregledano: 1090 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters