0

Aplikacija

Saradnik za izbor u zvanje asistenta i zasnivanje radnog odnosa iz oblasti Fizičko vaspitanje i spor Puno radno vreme

na VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA OBRAZOVANjE VASPITAČA I TRENERA SUBOTICA u Subotica (Poslato na 13-01-2021)

Saradnik za izbor u zvanje asistenta i zasnivanje radnog odnosa iz oblasti Fizičko vaspitanje i sport, uža naučna oblast Fizičko vaspitanje i sport

Oglas važi od: 13.1.2021.

VISOKA ŠKOLA
STRUKOVNIH STUDIJA ZA
OBRAZOVANjE VASPITAČA I
TRENERA SUBOTICA
24000 Subotica, Banijska 67

Saradnik za izbor u zvanje asistenta i zasnivanje radnog odnosa iz oblasti Fizičko vaspitanje i sport, uža naučna oblast Fizičko vaspitanje i sport
na određeno vreme od 3 godine

USLOVI: student doktorskih studija koji je svaki od predhodnih stepena studija završio sa prosečnom ocenom najmanje 8,00 (osam) i koji pokazuje smisao za nastavni rad, objavljeni stručni radovi u odgovarajućoj oblasti, pozitivna ocena za nastavno-pedagoški rad od strane studenata kao i magistar nauka kome je prihvaćena tema doktorske disertacije, svaki od predhodnih stepena studija završen sa prosečnom ocenom najmanje 8,00 (osam), pokazuje smisao za nastavni rad, objavljeni stručni radovi u odgovarajućoj oblasti i pozitivna ocena za nastavno-pedagoški rad od strane studenata. Ostali uslovi su utvrđeni Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Škole, Pravilnikom o izboru u zvanja nastavnika i saradnika, Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova u Školi u skladu sa kojima će biti izvršen izbor između prijavljenih kandidata.

OSTALO: uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da podnesu: biografiju sa svim bitnim podacima, kretanje u profesionalnom radu (ustanova, fakultet, univerzitet ili firma, trajanje zaposlenja i zvanje - navesti sva zvanja), spisak radova i same radove. Ostale podatke: o nastavnom radu, naučnoistraživačkom, umetničkom, stručnom i profesionalnom doprinosu; o angažovanju u razvoju nastave i drugih delatnosti visokoškolske ustanove, vannastavnim aktivnostima; doprinosu lokalnoj i široj zajednici; priznanjima i nagradama. Dokazi u overenoj fotokopiji: izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, sve visokoškolske diplome i dodatak diplomi ili nostrifikacije diploma stečene u inostranstvu. Dokaz nadležnog organa povodom činjenice da kandidat nije pod istragom i nije krivično osuđivan. Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivljnja u publikaciji „Poslovi”. Prijave na konkurs podnose se na adresu Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici, Banijska 67. Svu konkursnu dokumentaciju, kao dokaz o ispunjenosti uslova konkursa, dostaviti i u elektronskoj formi (na kompakt disku - CD). Upućuju se kandidati da koriste Obrazac prijave na konkurs koji se nalazi na sajtu škole www.vsovsu.rs Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u obzir i neće biti razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA OBRAZOVANjE VASPITAČA I TRENERA SUBOTICA


Pregledano: 42 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters