0

Aplikacija

Rukovodilac Sektora u turističkoj organizaciji i službenik za javne nabavke Puno radno vreme

na TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE SURDULICA u Surdulica (Poslato na 13-01-2021)

Rukovodilac Sektora u turističkoj organizaciji i službenik za javne nabavke


Oglas važi od: 13.1.2021.

TURISTIČKA ORGANIZACIJA
OPŠTINE SURDULICA
17530 Surdulica, 5 Septembra 27
tel. 064/870-5593

Rukovodilac Sektora u turističkoj organizaciji i službenik za javne nabavke

Opis posla: planira, organizuje i rukovodi radom u sektoru turizma, učestvuje u pripremi i izradi godišnjeg Programa rada i Izveštaja o radu turističke organizacije; organizuje projekte istraživanja, organizuje izradu elaborata, analiza i studija; učestvuje u utvrđivanju dugoročnih i kratkoročnih ciljeva razvoja turizma na destinaciji; procenjuje tržišta i predlaže uvođenje specifičnih turističkih proizvoda; planira aktivnosti vezane za razvoj posebnih oblika turističke ponude destinacije; predlaže nove projekte u cilju razvoja turizma destinacije; priprema godišnji plan javnih nabavki, plan nabavki na koje se zakon ne primenjuje i plan kontrole javnih nabavki; prikuplja, uređuje, priprema i kontroliše podatke neophodne za sprovođenje javnih nabavki i nabavki na koje se zakon ne primenjuje i sprovodi javnu nabavku; kontroliše akte donete u postupcima javnih nabavki, sačinjava izveštaj i vodi evidenciju o sprovedenim kontrolama, prema godišnjem planu; učestvuje u postupcima javnih nabavki kao član komisije; priprema ugovore, izveštaje i vodi evidencije iz oblasti svog rada.

USLOVI: Opšti uslovi: stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovinm studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, stečeno visoko obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja/ispiti: licenca za turističkog vodiča, položen ispit za službenika za javne nabavke (sertifikat), znanje engleskog jezika, vozačka dozvola B kategorije, znanje rada na računaru (Word, Excel, Internet). Dodatni uslovi: da nije osuđivano za krivično delo protiv privrede, da poseduje organizatorske sposobnosti. Radno sikustvo: najmanje tri godine radnog iskustva iz oblasti delokruga rada u turizmu, najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima javnih nabavki. Prilikom prijavljivanja na konkurs kandidat je obavezan da dostavi sledeća dokumenta: prijavu na oglas, biografiju sa adresom i brojem telefona. Diplomu/uverenje o stečenom obrazovanju (original ili fotokopija); kopiju licence za turističkog vodiča. Kopiju sertifikata o položenom ispitu za službenika za javne nabavke. Dokaz o radnom iskustvu (overena fotokopija radne knjižice i/ili potvrda poslodavca), očitanu vozačku dozvolu, sertifikat o stečenom znanju engleskog jezika, izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija); uverenje o državljanstvu Republike Srbije (original ili overena fotokopija); uverenja da kandidat nije osuđivan za krivično delo i da se protiv njega ne vodi krivični postupak (ne starija od šest meseci); uverenje o zdravstvenoj spososobnosti (ne starije od šest meseci); fotokopiju lične karte. Kriterijumi za ocenjivanje: ispunjenost uslova, ocena na razgovoru. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi” Nacionalne službe za zapošljavanje. Oglas se objavljuje i u dnevnom listu Politika, na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje, oglasnoj tabli opštine Surdulica i na internet stranici Turističke organizacije opštine Surdulica www.tosurdulica.org. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Prijave slati na adresu: Turistička organizacija opštine Surdulica, ulica 5.septembra broj 27, 17530 Surdulica, u zatvorenoj koverti sa naznakom „Za javni konkurs za popunjavanje slobodnog radnog mesta”, ili neposredno sa navedenom oznakom u Turističkoj organizaciji opštine Surdulica, svakog radnog dana od 09:00-15:00 časova. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. Lice zaduženo za davanje informacija o konkursu: Dragana Stojković, kontakt telefon: 0648705593. Telefon za informacije 017/813-712. Odluka o izboru kandidata koji će biti primljen u radni odnos na neodređeno vreme biće doneta u roku od najviše 10 dana od dana završetka konkursa. Svi podnosioci prijava koji su ispunili uslove konkursa i bili na razgovoru biće elektronskom poštom obavešteni o odluci o izboru kandidata u roku ne dužem od 7 radnih dana od dana donošenja odluke. Po završetku konkursa predata dokumenta se neće vraćati kandidatima. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti radi prijema u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Turistička organizacija opštine Surdulica.


Pregledano: 67 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters