Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik u zvanje redovni ili vanredni profesor za užu naučnu oblast Opšta psihologija, naučna obla Puno radno vreme

na PEDAGOŠKI FAKULTET U UŽICU u Užice (Poslato na 13-01-2021)

Nastavnik u zvanje redovni ili vanredni profesor za užu naučnu oblast Opšta psihologija, naučna oblast Psihološke nauke

Oglas važi od: 13.1.2021.

PEDAGOŠKI FAKULTET U UŽICU
31000 Užice, Trg Svetog Save 36

Nastavnik u zvanje redovni ili vanredni profesor za užu naučnu oblast Opšta psihologija, naučna oblast Psihološke nauke
na neodređeno vreme (za redovnog profesora) ili na određeno vreme od 5 godina (za vanrednog profesora)

USLOVI: VIII stepen stručne spreme, naučni naziv doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti (psihologija). Opšti preduslov: kandidati moraju da ispunjavaju opšti preduslov u pogledu neosuđivanosti utvrđen čl. 72 st. 4 Zakona o visokom obrazovanju i čl. 124e st 1 Statuta Univerziteta u Kragujevcu i čl. 89 Statuta Pedagoškog fakulteta u Užicu.

OSTALO: Kandidati uz prijavu dostavljaju: biografiju, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, potvrdu nadležnog organa (policijske uprave) da nisu osuđivani za krivična dela propisana čl. 72 st. 4 Zakona o visokom obrazovanju i čl. 124 stav 1 Statuta Univerziteta u Kragujevcu; uverenje suda da protiv kandidata nije pokrenuta istraga i da nije podignuta optužnica; overene fotokopije diploma ili uverenja o prethodno završenim nivoima studija; spisak stručnih i naučnih publikacija; druge dokaze kojima se dokazuje ispunjavanje propisanih uslova. Pravnovaljanu konkursnu dokumentaciju sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa, kandidati su obavezni da dostave i u elektronskoj formi (na CD-u). Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi“ Nacionalne službe za zapošljavanje. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Prijave sa dokumentima sa naznakom „Za konkurs“, dostaviti na adresu: Pedagoški fakultet u Užicu, Trg Svetog Save 36.


Skoro postavljeni poslovi PEDAGOŠKI FAKULTET U UŽICU


Pregledano: 366 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters