0

Aplikacija

Pedagog Puno radno vreme

na GIMNAZIJA PRIBOJ u Priboj (Poslato na 13-01-2021)

Pedagog

Oglas važi od: 13.1.2021.

GIMNAZIJA PRIBOJ
31330 Priboj, Nemanjina 37

1. Pedagog

USLOVI: Kandidat treba da ispunjava uslove iz člana 139 st. 1 tačke 1, 2, 3, 4 i 5, čl. 140 stav 1 tačka 1 podtačka (1) i (2) i tačka 2 istog člana Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, i to: 1. da ima odgovarajuće obrazovanje prema odredbama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018, 7 /2019, 2/2020, 3/2020 i 14/2020); 2. da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. da ima državljanstvo Republike Srbije; 5. da zna srpski jezik, jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokazi o ispunjenosti uslova iz tačaka 1, 3, 4 i 5 dostavljaju se uz prijavu, a dokaz o ispunjenosti uslova iz tačke 2 ove odluke pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu.

OSTALO: Uz prijavu kandidati treba da dostave sledeća dokumenta: diplomu o odgovarajućoj stručnoj spremi u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji, uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci), uverenje o neosuđivanosti (ne starije od 6 meseci), izvod iz MK rođenih (ne stariji od 6 meseci). Prijava sa dokumentacijom dostavlja se na gorenavedenu adresu, sa naznakom „Za konkurs”. Fotokopije dokumenata moraju biti overene. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje. Uz prijavni formular, koji se preuzima sa internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kandidati dostavljaju potrebnu dokumentaciju u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi“. Konkurs sprovodi konkursna komisija imenovana od strane direktora škole.


Pregledano: 83 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters