Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Referent za finansijsko računovodstvene poslove Puno radno vreme

na Klinički centar Kragujevac u Kragujevac (Poslato na 20-01-2021)

Referent za finansijsko računovodstvene poslove

Klinički centar Kragujevac

Na osnovu Odluke v. d. direktora Kliničkog centra Kragujevac broj 01-523 od 19.01.2021. godine, sve u vezi sa Zaključkom komisije za novo zapošljavanje 51 broj 112-4873/2020 članom 7. tačka 1. stav 3. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ broj 96/19, 58/20 Aneks 1), KLINIČKI CENTAR KRAGUJEVAC r a s p i s u j e

OGLAS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VREME SA PUNIM RADNIM VREMENOM I PROBNIM RADOM U TRAJANjU OD 3 (TRI) MESECA
Oglašava se prijem u radni odnos na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom:
1) 1 (jednog) referenta za finansijsko računovodstvene poslove- srednja školska spremaradi popune radnog mesta referenta za finansijsko računovodstvene posloveza potrebe Odeljenja fakturisanja sa upisom bolesnika Službe za pravne i ekonomsko finansijske poslove, sa punim radnim vremenom od 40 (četrdeset) časova nedeljno i probnim radom u trajanju od 3 (tri) meseca.

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove iz tačke I. Odluke su opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa utvrđeni Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“ broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,13/2017-odluka US, 113/17, 95/18) i posebni uslovi utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji sa sistematizacijom radnih mesta Kliničkog centra Kragujevac.
Poseban uslov za zasnivanje radnog odnosa za poslove iz stava I je:

1. Radno iskustvo u zdravstvenoj ustanovi tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite na pomenutim poslovima.

Uz prijavu se podnose u originalu ili overenoj kopiji sledeća dokumenta:
· Diploma o stečenom obrazovanju odgovarajućeg profila – ekonomski tehničar;

· Uverenje o državljanstvu RS;

· Izvod iz matične knjige rođenih;

· Izvod iz matične knjige venčanih (ako je kandidat promenio prezime);

· Kratku biografiju sa adresom, kontakt telefonom, e-mail adresom;

· Kao dokaz o radnom iskustvu (uključujući stručno osposobljavanje i usavršavanje) kandidati treba da dostave dokaz/potvrdu o radnom stažu od strane Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO), odnosno dokaz/potvrdu o volonterskom stažu u struci od strane nadležne službe.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Prilikom zasnivanja radnog odnosa, izabrani kandidat je dužan da dostavi:
· lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos;

· dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, da optužnica nije stupila na pravnu snagu i da nije pokrenuta istraga (uverenje nadležnog suda);

· uverenje da kandidat nije osuđivan za krivična dela koja ga čine nepodobnim za rad u zdravstvenoj ustanovi (uverenje nadležne policijske uprave ili policijske stanice).

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi gore navedene dokumente u zahtevanom roku, sa njim se neće zasnovati radni odnos.

Na radne odnose zasnovane po okončanom konkursu primenjivaće se važeća Uredba o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama.

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Klinički centar Kragujevac.
Oglas objaviti putem sajta Ministarstva zdravlja Republike Srbije, putem sajta Kliničkog centra Kragujevac i sajta Nacionalne službe za zapošljavanje. Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja oglasa na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Konačni rezultati konkursa biti objavljeni na sajtu Kliničkog centra Kragujevac (www.kc-kg.rs). Kandidati koji ne budu izabrani mogu zahtevati povraćaj konkursne dokumentacije. Kontakt telefon 034 50 52 73.
Prijave se podnose lično zatvorenoj koverti preko pisarnice Kliničkog centra Kragujevac ili putem pošte na adresu:
Klinički centar Kragujevac

Ul. Zmaj Jovina 30

34000 Kragujevac

Obavezno naznačiti za koje se radno mesto konkuriše:

„Prijava na oglas za prijem u radni odnos za radno mesto... (navesti tačan profil za koji kandidat podnosi prijavu)“V. d. direktora Kliničkog centra Kragujevac

Doc. dr Predrag Sazdanović

Рок важења
28.01.2021.
Захтевани ниво квалификација
Средња школа - IV степен (4 година)
Радно искуство у занимању
Више од 1 године
Број извршилаца
1
Место рада
Крагујевац
Врста радниг односа / ангажовања
Неодређено
Напомена
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)


Skoro postavljeni poslovi Klinički centar Kragujevac


Pregledano: 441 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters