Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Sekretar MZ Sonta Puno radno vreme

na OPŠTINA APATIN MESNA ZAJEDNICA SONTA u Sonta (Poslato na 20-01-2021)

Sekretar MZ Sonta

Oglas važi od: 20.1.2021.

OPŠTINA APATIN
MESNA ZAJEDNICA SONTA
25260 Sonta, Vuka Karadžića 22
tel. 025/792-958
e-mail: mzsonta@mts.rs

Sekretar MZ Sonta
na mandatni period od četiri godine

USLOVI: Pravo prijavljivanja imaju svi zainteresovani kandidati, koji osim opštih uslova propisanih odredbama Zakona o radu („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14), ispunjavaju posebne uslove: VI ili IV stepen stručne spreme; prebivalište na teritoriji Mesne zajednice Sonta u zadnjih 5 godina; poznavanje rada na računaru; veština komunikacije, organizacione sposobnosti i veština rukovođenja, poznavanje propisa RS.

Stručna osposobljenost, zvanje i veština: U izbornom postupku, usmenim razgovorom, proverava se posedovanje stručnih, organizacionih i drugih sposobnosti za uspešno organizovanje i obavljanje poslova sekretara. Veštinu kandidata za rad na računaru proverava stručnjak za informacionu tehnologiju koji o tome daje svoje mišljenje.

Dokazi koji se prilažu uz prijavu: Uz prijavu sa biografijom kandidati podnose: dokaz o stručnoj spremi (original ili overena fotokopija); potvrdu o prebivalištu iz policijske stanice (original ili overena fotokopija); uverenje o državljanstvu Republike Srbije (original ili overena fotokopija), ne starije od 6 meseci.

OSTALO: Neblagovremene, nerazumljive prijave, kao i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, neće se uzeti u razmatranje. Prijavu sa priloženom dokumentacijom dostaviti na gorenavedenu adresu, sa naznakom: „Prijava na konkurs“. Rok za prijavu na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi“.


Pregledano: 142 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters