Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Administrator baze podataka Puno radno vreme

na CENTAR ZA SOCIJALNI RAD „1. MART” u Alibunar (Poslato na 20-01-2021)

Administrator baze podataka

Oglas važi od: 20.1.2021.

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD „1. MART”
26310 Alibunar, Save Munćana 3

Administrator baze podataka
na poslovima lokalnih prava i usluga

USLOVI: Opšti uslovi: da je kandidat državljanin Republike Srbije (dokaz: izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu); da ima opštu zdravstvenu sposobnost; (uverenje se donosi prilikom zasnivanja radnog odnosa), da kandidatu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseca (dokaz: uverenje Ministarstva unutrašnjih poslova i uverenje iz osnovnog suda), da ima stečeno stručno zvanje: viša ili visoka stručna sprema ekonomskih ili drugih društveno humanističkih nauka (na osnovnim studijama u obimu od 180 ESPB bodova po propisima koji uređuju visoko obrazovanje počev od 10.09.2005. godine odnosno na studijama u trajanju do tri godine po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10.09.2005. godine) (dokaz: overena fotokopija diplome odnosno uverenja). Posebni uslovi: najmanje jedna godina radnog iskustva na poslovima administratora baze podataka u socijalnoj zaštiti u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast socijalne zaštite (materijalna i druga davanja i usluge po zahtevima građana) – dokaz: overena fotokopija ugovora o radnom angažovanju ili drugi odgovarajući dokaz; znanje rada na računaru; poželjno posedovanje vozačke dozvole B kategorije. Prijavu sa potrebnom dokumentacijom i dokazima o ispunjenosti uslova (ili izjavom u skladu sa čl. 9 i 103 Zakona o opštem upravnom postupku da organ po službenoj dužnosti sam pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija), dostaviti u roku od 8 dana od dana javnog oglašavanja i objavljivanja u publikaciji Nacionalne službe za zapošljavanje, na gorenavedenu adresu, sa naznakom “Oglas za administratora baze podataka na poslovima lokalnih prava i usluga, n/r direktoru“. Sa kandidatima će biti obavljen intervju nakon čega će biti doneta konačna odluka o čemu će svi kandidati biti obavešteni. Svi izrazi i pojmovi koji su u ovom oglasu izraženi u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi CENTAR ZA SOCIJALNI RAD „1. MART”


Pregledano: 505 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters