Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vaspitač Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA „NEVEN“ u Kladovo (Poslato na 20-01-2021)

Vaspitač


Oglas važi od: 20.1.2021.

PREDŠKOLSKA USTANOVA
„NEVEN“
19320 Kladovo, 22. septembar 54

Vaspitač

USLOVI: 1) da kandidat ima odgovarajuće više obrazovanje, odnosno višu stručnu spremu prema čl. 140 stav 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 10/2019, 27/2018 – dr. zakon i 6/2020); 2) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom; 3) da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv protiv polne slobode, pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da ima državljanstvo Republike Srbije; 5) da zna srpski jezik i jezik na kome ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Kandidati su dužni da uz prijavni formular (nalazi se na internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja), na konkurs podnesu sledeća dokumenta: diplomu o stečenom višem obrazovanju, VI stepen stručne spreme (original ili overena fotokopiju), izvod iz matične knjige rođenih (original ili overenu fotokopiju), uverenje o državljanstvu (original ili overenu fotokopiju), dokaz o poznavanju srpskog jezika (osim kandidata koji su odgovarajuće obrazovanje stekli na srpskom jeziku), uverenje nadležne policijske uprave o neosuđivanosti za krivična dela pod tačkom 3 uslova konkursa. Dokaz o posedovanju psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa decom dostavljaju pre zaključenja ugovora o radu. U toku trajanja postupka odlučivanja o izboru kandidata, konkursna komisija vrši uži izbor kandidata, koji se u roku od 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava upućuju na prethodnu proveru psihološke sposobnosti za rad sa decom, koju vrši Nacionalna služba za zapošljavanje, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavešteni. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa mogu se podneti lično ili poštom na adresu: Predškolska ustanova „Neven“, 19320 Kladovo, 22. septembra 54, sa naznakom „Za konkurs“. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Bliža obaveštenja mogu se dobiti na broj telefona: 019/801-706.


Skoro postavljeni poslovi PREDŠKOLSKA USTANOVA „NEVEN“


Pregledano: 314 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters