Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vaspitač; Logoped; Medicinska sestra – vaspitač, Tehničar za održavanje uređaja, tehničkih sistema i Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA „SUNCE“ u Gornji Milanovac (Poslato na 20-01-2021)

Vaspitač; Logoped; Medicinska sestra – vaspitač, Tehničar za održavanje uređaja, tehničkih sistema i instalacija; Referent za finansijsko-računovodstvene poslove; Pomoćni kuvar; Servirka; Spremačica


Oglas važi od: 20.1.2021.

PREDŠKOLSKA USTANOVA
„SUNCE“
Gornji Milanovac, Vuka Karadžića 4

Vaspitač
5 izvršilaca

USLOVI: visoko obrazovanje drugog stepena: master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije, osnovne studije u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Logoped

USLOVI: visoko obrazovanje drugog stepena: master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije, osnovne studije u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Vaspitač
14 izvršilaca

USLOVI: visoko obrazovanje prvog stepena: osnovne akademske studije od 180 ESPB ili 240 ESPB, osnovne strukovne studije od 180 ESPB ili više obrazovanje.

Medicinska sestra – vaspitač
2 izvršioca

USLOVI: srednja stručna sprema u četvorogodišnjem trajanju.

Tehničar za održavanje uređaja, tehničkih sistema i instalacija

USLOVI: srednja stručna sprema u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju.

Referent za finansijsko-računovodstvene poslove

USLOVI: srednja stručna sprema u četvorogodišnjem tajanju.

Pomoćni kuvar

USLOVI: osnovno obrazovanje i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do stupanja na snagu Uredbe o katalogu radnih mesta u javnim službama.

Servirka

USLOVI: osnovno obrazovanje i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do stupanja na snagu Uredbe o katalogu radnih mesta u javnim službama.

Spremačica
4 izvršioca

USLOVI: osnovno obrazovanje.

OSTALO: Kandidat treba i da: ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. ima državljanstvo Republike Srbije; 5. zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje vaspitno-obrazovni rad. Uslovi iz tačke 1 i tačaka 3–5 sastavni su deo prijave na konkurs, a dokaz iz tačke 2 (lekarsko uverenje) pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Uz prijavu na konkurs kandidat je dužan da dostavi: overenu fotokopiju diplome; uverenje o državljanstvu (original ili overena kopija, ne starija od 6 meseci); izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija, ne starija od 6 meseci); izvod iz kaznene evidencije da kandidat nije pravnosnažno osuđivan za krivična dela iz tačke II podtačka 3. Kandidati za koje je utvrđeno da ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos iz člana 139 Zakona i tačke II ovog konkursa i izabrani su u uži izbor, u roku od osam dana upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom koju vrši nadležna služba za zapošljavanje primenom standardizovanih postupaka. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, a potrebnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju ustanovi u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa u listu „Poslovi“, poštom ili lično na adresu Predškolske ustanove „Sunce“, Gornji Milanovac, Vuka Karadžića 4.


Skoro postavljeni poslovi PREDŠKOLSKA USTANOVA „SUNCE“


Pregledano: 665 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters