Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Tužilački pomoćnik u zvanju viši tužilački saradnik Puno radno vreme

na OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U LESKOVCU u Leskovac (Poslato na 20-01-2021)

Tužilački pomoćnik u zvanju viši tužilački saradnik

Oglas važi od: 20.1.2021.

OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U LESKOVCU
16000 Leskovac, Koste Stamenkovića 16

Tužilački pomoćnik u zvanju viši tužilački saradnik
koje je upodobljeno zvanju samostalni savetnik

Organ u kome se radno mesto popunjava: Osnovno javno tužilaštvo u Leskovcu, Koste Stamenkovića 16, Leskovac

Radni odnos i mesto rada: Radni odnos na neodređeno vreme, Osnovno javno tužilaštvo u Leskovcu, Koste Stamenkovića 16

Opis poslova: pomaže javnom tužiocu i zameniku javnog tužioca u radu, prati sudsku praksu, izrađuje tužilačke akte, uzima na zapisnik krivične prijave, podneske i izjave građana, samostalno preduzima procesne radnje, vrši pod nadzorom i po uputstvima javnog tužioca, odnosno zamenika javnog tužioca poslove predviđene zakonom i drugim propisima.

USLOVI: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen pravosudni ispit i najmanje dve godine radnog iskustva u struci nakon položenog pravosudnog ispita i potrebne kompetencije za ovo radno mesto.

Faze izbornog postupka i učešće kandidata: Izborni postupak sprovodi se iz više obaveznih faza, u kojima se proveravaju opšte funkcionalne, posebne funkcionalne i ponašajne kompetencije i faze u kojoj se sprovodi intervju sa komisijom.

Provera opštih funkcionalnih kompetencija: Svim kandidatima koji učestvuju u izbornom postupku prvo se proveravaju opšte funkcionalne kompetencije i to: organizacija i rad državnih organa Republike Srbije – proveravaće se putem pisanog testa; digitalna pismenost – proveravaće se rešavanjem zadataka (praktičnim radom na računaru); poslovna komunikacija – proveravaće se putem pisane simulacije.

Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „digitalna pismenost”, ako kandidat poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o poznavanju rada na računaru i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije „digitalna pismenost“, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.

Komisija će na osnovu priloženog dokaza doneti odluku da li može ili ne može da prihvati dokaz koji je priložen i kandidata oslobodi testovne provere. Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na internet prezentaciji Osnovnog javnog tužilaštva u Leskovcu (http: //www.le.os.jt.rs). Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija.

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija:
Posebne funkcionalne kompetencije koje se proveravaju u izbornom postupku su: posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada Uprava u javnom tužilaštvu – poznavanje materijalnih i procesnih propisa relevantnih za nadležnost javnog tužilaštva, poznavanje propisa relevantnih za upravu u javnom tužilaštvu, poznavanje potvrđenih međunarodnih ugovora i opšteprihvaćenih pravila međunarodnog prava (provera će se vršiti pisanim putem – test i usmenim putem – razgovor sa kandidatom). Vreme izrade pisanog zadatka ne može biti duže od jednog sata, a vreme za pripremu usmenog zadatka ne može biti duže od pola sata.

Posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada Studijsko-analitički poslovi – prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacije (provera će se vršiti pisanim putem – test i usmenim putem – razgovor sa kandidatom). Vreme izrade pisanog zadatka ne može biti duže od jednog sata, a vreme za pripremu usmenog zadatka ne možs biti duže od pola sata.

Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto tužilački pomoćnik: posedovanje znanja i veština za izradu nacrta tužilačkih odluka i drugih akta, izrada nacrta pravnih stavova, veštine zastupanja na glavnom pretresu u krivičnom i drugim postupcima pred nadležnim sudovima, veštine upravljanja pretkrivičnim postupkom (provera će se vršiti pisanim putem – test i usmenim putem, razgovor sa kandidatom). Vreme izrade pisanog zadatka ne može biti duže od jednog sata a vreme za pripremu usmenog zadatka ne možs biti duže od pola sata).

Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere posebnih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera ponašajnih kompetencija.

Provera ponašajnih kompetencija: Ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet), proveravaće se pisanim putem – upitnik od strane diplomiranog psihologa zaposlenog pri Nacionalnoj službi za zapošljavanje u Leskovcu. Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere ponašajnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru ponašajnih kompetencija, pristupa se fazi u kojoj se sprovodi intervju sa komisijom. Sve navedene kompetencije komisija će proveriti u roku od tri meseca, računajući od dana isteka roka za prijavu na oglas po predmetnom konkursu. Baza pitanja biće objavljena na internet stranici tužilaštva (http: //www.le.os.jt.rs). Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata: procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa – proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).

Rok za podnošenje prijava: Rok za podnošenje prijava je osam dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje – listu „Poslovi”.

Prijava na javni konkurs: vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Osnovnog javnog tužilaštva u Leskovcu (http://www.le.os.jt.rs) ili u štampanoj verziji u Pisarnici tužilaštva u Leskovcu, Koste Stamenkovića 16, kancelarija br. 40. Obrazac prijave mora biti svojeručno potpisan. Obrazac prijave na konkurs sadrži: podatke o konkursu, lične podatke, adresu stanovanja, telefon, adresu elektronske pošte, obrazovanje, stručne i druge ispite podnosioca prijave koji su uslov za zasnivanje radnog odnosa, podatke o znanju rada na računaru, podatak o znanju stranog jezika, dodatne edukacije, radno iskustvo, posebne uslove, dobrovoljno datu izjavu o pripadnosti nacionalnoj manjini, posebne izjave od značaja za učešće u konkursnim postupcima u državnim organima. Prilikom predaje prijave na javni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak. Podnosnoci prijave se obaveštavaju o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

Ostali dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa konkursnom komisijom: biografija sa navodima o dosadašnjem radnom iskustvu; original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu Republike Srbije; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija diplome ili uverenje kojom se potvrđuje stručna sprema koja je navedena u uslovima za radno mesto; original ili overena fotokopija dokaza o položenom pravosudom ispitu; original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu (potvrde, rešenje, i drugi akti iz kojih se može utvrditi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo); original ili overena fotokopija potvrde da kandidatu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede radne dužnosti iz radnog odnosa izdata od strane državnih organa u kome je učesnik javnog konkursa bio u radnom odnosu; original uverenje da kandidat nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci (izdato od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, ne starije od 6 meseci); drugi dokazi o stečenim znanjima i veštinama. Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.

Odredbom članova 9 i 103 Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/16), propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evndencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Dokument o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija je: izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, uverenje o položenom pravosudnom ispitu i uverenje da kandidat nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci. Osnovno javno tužilaštvo će pribaviti dokaze o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija izuzev ukoliko navedene dokaze kandidat sam dostavi, a u cilju efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka. Potrebno je da kandidat popuni izjavu koja predstavlja sastavni deo obrasca prijave na konkurs za radno mesto kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti – da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Za sve dokaze koji se prilažu u fotokopiji, fotokopija mora biti overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kalcelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 01. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama. Fotokopije dokumenata koje nisu overene od nadležnog organa neće se razmatrati. Svi dokazi prilažu se na srpskom jeziku, odnosno ukoliko su na stranom jeziku moraju biti prevedeni na srpski jeznk i overeni od strane ovlašćenog sudskog tumača. Diploma kojom se potvrđuje stručna sprema, a koja je stečena u inostranstvu mora biti nostrifikovana.

Rok za podnošenjs ostalih dokaza: Kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od 5 (pet) radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku. Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka. Dokazi se dostavljaju na adresu: Osnovno javno tužilaštvo u Leskovcu, Koste Stamenkovića 16, sa naznakom „Javni konkurs za popunu izvršilačkog radnog mesta tužilački pomoćnik”.

Datum i mesto provere kompetencija učesnika konkursa u izbornom postupku: Sa učesnicima konkursa čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti, počev od isteka roka za podnošenje prijava, o čemu će kandidati biti obavešteni na brojeve telefona ili elektronske adrese koje su naveli u svojim prijavama. Provere opštih funkcionalnih kompetencija, posebnih funkcionalnih kompetencija i intervju sa konkursnom komisijom će se obaviti u Osnovnom javnom tužilaštvu u Leskovcu, Koste Stamenkovića 16, dok će se provera ponašajnih kompetencija obaviti od strane diplomiranog psihologa zaposlenog pri Nacionalnoj službi za zapošljavanje u Leskovcu, putem upitnika u njihovim prostorijama ili prostorijama Osnovnog javnog tužilaštva u Leskovcu, Koste Stamenkovića 16. Učesnici konkursa koji su uspešno prošli jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte (brojeve telefona ili elektronske adrese), koje navedu u svojim prijavama.

Opšti uslovi za zaposlenje: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

Trajanje radnog odnosa: radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

Lica zadužena za davanje obaveštenja o konkursu, u periodu od 12 do 15 časova: Milena Marinković Cvetković, tužilački pomoćnik, tel. 016/251-792 i Marina Kecojević, zamenik javnog tužioca tel. 016/235-761.

Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave na konkurs: Prijava na konkurs šalje se na adresu Osnovno javno tužilaštvo u Leskovcu, Koste Stamenkovića 16, sa naznakom „Javni konkurs za popunu izvršilačkog radnog mesta ekspeditor pošte” ili neposredno predaje u sedištu Osnovnog javnog tužilaštva u Leskovcu, Koste Stamenkovića 16, kancelarija 41. Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove za zaposlenje na radnom mestu i među kojima se sprovodi izborni postupak, objavljuje se na internet prezentaciji ovog tužilaštva, prema šiframa njihove prijave.

NAPOMENE: Ovaj konkurs se objavljuje na internet prezentaciji i oglasnoj tabli Osnovnog javnog tužilaštva u Leskovcu (http://www.le.os.jt.rs), na portalu e-Uprave, na internet prezentaciji, oglasnoj tabli i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje. Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene zaključkom konkursne komisije. Kandidati koji su osvojili jedan bod u proveri određene kompetencije isključuju se iz daljeg izbornog postupka. Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu podležu probnom radu od 6 meseci. Svaka faza izbornog postupka u selekciji kandidata biće eliminaciona. Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Osnovnog javnog tužilaštva u Leskovcu: http://www.le.os.jt.rs. Obaveštavaju se učesnici javnog konkursa da će se dokumentacija vraćati isključivo na pisani zahtev učesnika. Javni konkurs sprovodi komisija koju je imenovao javni tužilac u Osnovnom javnom tužilaštvu u Leskovcu; Izborni postupak će biti sproveden bez diskriminacije po osnovu rase, boje kože, pola, vere, nacionalnosti, etničkog porekla ili invaliditeta. Konkurencija se zasniva na kvalitetu i otvorena je za sve koji ispunjavaju propisane uslove. Svi izrazi, pojmovi, imenics, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola; Državni službenik koji se prijavljuje na konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.Skoro postavljeni poslovi OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U LESKOVCU


Pregledano: 1554 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters