Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Magistar farmacije; Farmaceutski tehničar Puno radno vreme

na APOTEKARSKA USTANOVA u Bujanovac (Poslato na 20-01-2021)

Magistar farmacije; Farmaceutski tehničar

Oglas važi od: 20.1.2021.

APOTEKARSKA USTANOVA
Bujanovac, Karađorđa Petrovića 246
tel. 017/651-058

Magistar farmacije
na određeno vreme zbog povećanog obima posla, na period od 2 meseca, za obavljanje poslova u Apotekarskoj ustanovi Bujanovac – Jedinica za izgavanje gotovih lekova, Dom zdravlja Bujanovac u Bujanovcu

Opis posla: obavlja poslove iz oblasti farmaceutske zdravstvene delatnosti o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju; izdaje lekove, medicinska sredstva i predmete opšte upotrebe i daje savete za njihovu primenu; prati neželjene reakcije na lekove i medicinska sredstva i doprinosi izbegavanju istih; doprinosi izbegavanju interakcija i terapijskog dupliranja primene lekova; radi na promociji zdravlja i prevenciji bolesti u saradnji sa drugim zdravstvenim radnicima; izrađuje magistralne lekove; nabavlja i kontroliše pravilno skladištenje i čuvanje lekova, medicinskih sredstava i predmeta opšte upotrebe; upravlja farmaceutskim otpadom; učestvuje u kontinuiranom stručnom usavršavanju, obavlja i druge poslove iz svog delokruga po nalogu neposrednog rukovodioca. Pored opštih uslova propisanih Zakonom kandidat mora da ispunjava i sledeće uslove: visoko obrazovanje na: integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; stručni ispit; licenca; najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju magistra farmacije; poželjno poznavanje jezika nacionalnih manjina na području opštine Bujanovac. Dokumentacija potrebna za prijavu: 1) prijava na oglas; 2) CV (radna biografija); 3) diploma o završenom fakultetu (overena fotokopija); 4) uverenje o položenom stručnom ispitu (overena fotokopija); 5) licenca nadležne komore (overena fotokopija); 6) izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija); 7) izvod iz matične knjige venčanih (ako je kandidat promenio prezime); 8) fotokopija lične karte ili očitani podaci sa lične karte (ukoliko je čipovana); 9) dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu; 10) lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove koje će obavljati (ne starije od 6 meseci).

Farmaceutski tehničar
na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutnog radnika, na period do povratka privremeno odsutnog radnika, najduže do 2 godine, za rad u Apotekarskoj ustanovi Bujanovac u Bujanovcu

Opis posla: vrši promet na malo pomoćnih lekovitih sredstava, medicinskih sredstava i drugih proizvoda za prevenciju i lečenje, osim lekova čiji je režim izdavanja na recept; vrši prijem lekova, medicinskih sredstava i drugih proizvoda, proverava ispravnost, i rok upotrebe pri prijemu; sprovodi adekvatan način čuvanja, skladištenja, uređenja prostora i rasporeda lekova; sprovodi defektiranje lekova, medicinskih sredstava i dijetetskih suplemenata i drugih proizvoda; pravilno odlaže farmaceutski otpad; radi na računaru vezano za apotekarsku delatnost; obavlja i druge poslove iz svoje struke i koje mu poveri neposredni rukovodilac. Pored opštih uslova propisanih zakonom kandidat mora da ispunjava i sledeće uslove: srednje obrazovanje u srednjoj medicinskoj školi – smer farmaceutski tehničar, u trajanju od četiri godine; stručni ispit; licenca; najmanje šest meseci radnog iskustva na poslovima farmaceutskog tehničara; poželjno poznavanje jezika nacionalnih manjina na području opštine Bujanovac. Dokumentacija potrebna za prijavu: 1) prijava na oglas; 2) CV (radna biografija); 3) diploma o završenoj srednjoj školi (overena fotokopija); 4) uverenje o položenom stručnom ispitu (overena fotokopija); 5) licenca nadležne komore (overena fotokopija); 6) izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija); 7) izvod iz matične knjige venčanih (ako je kandidat promenio prezime); 8) fotokopija lične karte ili očitani podaci sa lične karte (ukoliko je čipovana); 9) dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu; 10) lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove koje će obavljati (ne starije od 6 meseci).

OSTALO: Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje. Konkurs se objavljuje na oglasnoj tabli Apotekarske ustanove Bujanovac, kod NSZ, a dostavlja se Ministarstvu zdravlja radi objavljivanja na internet stranici Ministarstva zdravlja. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Odluka o izboru će biti objavljena na oglasnoj tabli u upravi Apotekarske ustanove Bujanovac, Karađorđa Petrovića 246, Bujanovac. Izabrani kandidati će biti lično obavešteni telefonskim putem. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Prijave se predaju lično ili poštom na adresu: Apotekarska ustanova Bujanovac, Karađorđa Petrovića 246, 17520 Bujanovac, sa naznakom „Prijava po oglasu“.


Skoro postavljeni poslovi APOTEKARSKA USTANOVA


Pregledano: 255 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters