Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Pomoćni radnik Puno radno vreme

na Opšta bolnica "Đorđe Joanović" u Zrenjanin (Poslato na 21-01-2021)

Помоћни радник

Општаболница «Ђорђе Јоановић» Зрењанин

Број:01-387/1

На основу члана 24. Закона о раду (»Службени гласник РС» бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14,13/17-УС,113/17 i 95/18), члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе («Службени гласник РС» бр. 96/2019 i 58/2020), члана 9. Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга, у складу са важећим Кадровским планом Министарства здравља број:112-01-31/2020-02 од 25.11.2020. године и на основу Одлуке в.д. директора Опште болнице»Ђорђе Јоановић» Зрењанин број 01- 387 од 21.01.2021. годинe расписује се:

О Г Л А С

За пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом

– повећан обим посла

Расписује се јавни оглас за пријем запосленог у радни однос на одређеновреме са пуним радним временом – повећан обим посла у Општу болницу «Ђорђе Јоановић» Зрењанин, за радно место

Помоћни радник ………………………………………………………………………….1 извршилац
За рад у кухињи

***Кандидати за радно место под редним бројем 2 морају имати завршену основну школу.

Заинтересовани кандидати треба да приложе:

Ø молбу

Ø CV

Ø оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи

Ø лекарско уверење о општој здравственој способности

Ø уредан санитарни налаз што доказује фотокопија санитарне књижице

Ø доказ о имунизацији ММРвакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (IGG антитела)

Ø доказ о имунизацији Хепатитис Б

Рок за подношење пријава је 10 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Зрењанин и на сајту Министарства здравља Републике Србије. Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Опште болнице «Ђорђе Јоановић» Зрењанин, ул.др Васе Савића 5са назнаком «ОГЛАС»

Назначити у молби датум почетка огласа

Оглас важи од21.01.2021. године до 30.01.2021. године

Неблаговремене и непотпуне молбе неће се узимати у разматрање

Рок важења
30.01.2021.
Захтевани ниво квалификација
Основна школа
Радно искуство у занимању
Није битно
Број извршилаца
1
Место рада
Зрењанин
Врста радниг односа / ангажовања
Одређено
Напомена
Сви изрази,појмови,именице,придеви и глаголи у огласима,који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прoписано).Skoro postavljeni poslovi Opšta bolnica "Đorđe Joanović"


Pregledano: 159 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters