Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vaspitač ili vaspitač – pripravnik; Medicinska sestra – vaspitač ili medicinska sestra – vaspitač pr Puno radno vreme

na PU „VESELO DETINjSTVO“ u Raška (Poslato na 27-01-2021)

Vaspitač ili vaspitač – pripravnik; Medicinska sestra – vaspitač ili medicinska sestra – vaspitač pripravnik; Kuvar/poslastičar; Spremač; Kafe-kuvarica / servirka


Oglas važi od: 27.1.2021.

PU „VESELO DETINjSTVO“
36350 Raška, Miluna Ivanovića bb
tel. 036/736-120

Vaspitač ili vaspitač – pripravnik

USLOVI: odgovarajuće obrazovanje: više obrazovanje ili visoko obrazovanje, na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili master strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine – vaspitač, u skladu sa zakonom; na studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije, osnovne akademske ili specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine; da lice ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom; da nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Status pripravnika regulisan je čl. 144 i 145 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 10/19 i 6/20).

Medicinska sestra – vaspitač ili medicinska sestra – vaspitač pripravnik

USLOVI: odgovarajuće obrazovanje: srednje obrazovanje – IV stepen – medicinska sestra-vaspitač ili lice koje ima odgovarajuće više obrazovanje, odnosno odgovarajuće visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije ili specijalističke strukovne studije), na kojima je osposobljeno za rad sa decom jaslenog uzrasta – vaspitač; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom; da nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Status pripravnika regulisan je čl. 144 i 145. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 10/19 i 6/20).

Kuvar/poslastičar

USLOVI: odgovarajuće obrazovanje: srednje obrazovanje – kuvar; da lice ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom; da nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

Spremač

USLOVI: osnovno obrazovanje; da lice ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom; da nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

Kafe-kuvarica / servirka
2 izvršioca

USLOVI: osnovno obrazovanje; da lice ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom; da nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

Uz prijavni formular, koji se preuzima sa internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kandidati dostavljaju potrebnu dokumentaciju u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Konkurs se objavljuje u listu „Poslovi” pri Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Konkurs sprovodi Konkursna komisija imenovana od strane direktora Predškolske ustanove. Uz prijavu se dostavljaju dokazi iz tačaka 1, 3, 4, 5, osim dokaza o ispunjenosti uslova iz tačke 2 (psihička, fizička i zdrastvena sposobnost), koja se pribavlja pre zaključenja ugovora o radu. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u obzir.

OSTALO: Kandidati uz prijavu na konkurs dostavljaju: kratku biografiju – CV, kontakt telefon, tačnu adresu boravka, radi dostavljanja pismena i pozivanja za obavljanje psihološke procene sposobnosti za rad sa decom, u skladu sa zakonom. Prijave na konkurs sa potrebnim dokazima o ispunjavanju uslova podnose se na adresu: Predškolska ustanova „Veselo detinjstvo“ Raška, Miluna Ivanovića bb, 36350 Raška, tel. 036/736-120.


Skoro postavljeni poslovi PU „VESELO DETINjSTVO“


Pregledano: 342 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters