Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Radno mesto poslovi javnih nabavki i opšti administrativni poslovi PPZ i odbrane Puno radno vreme

na OPŠTINA IRIG OPŠTINSKA UPRAVA u Irig (Poslato na 27-01-2021)

Radno mesto poslovi javnih nabavki i opšti administrativni poslovi PPZ i odbrane

Oglas važi od: 27.1.2021.

OPŠTINA IRIG
OPŠTINSKA UPRAVA
Irig

JAVNI KONKURS ZA
POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE IRIG

I Organ u kome se radno mesto popunjava: Opštinska uprava Opštine Irig, u Irigu, Vojvode Putnika 1

II Radno mesto koja se popunjava:

1. Radno mesto poslovi javnih nabavki i opšti administrativni poslovi PPZ i odbrane
u Službi za društvene delatnosti, opštu upravu i zajedničke poslove u Opštinskoj upravi Opštine Irig, zvanje mlađi savetnik
1 izvršilac

Opis poslova: Obavlja poslove sprovođenja postupaka javnih nabavki; priprema odluke o pokretanju postupka javnih nabavki; predlaže kriterijume za izbor najpovoljnije ponude; učestvuje u pripremi modela ugovora; prikuplja ponude u koordinaciji sa Komisijom za javne nabavke; učestvuje u radu Komisije za javne nabavke kada je propisano da je član službenik za javne nabavke; dostavlja obaveštenja o dodeli ugovora o javnim nabavkama svim ponuđačima; dostavlja budžetskom korisniku primerak odluke o pokretanju postupka, zapisnik o otvaranju ponuda, izveštaj o stručnoj oceni ponuda, izveštaj o dodeli ugovora i model ugovora ponuđača koji je izabran; učestvuje u pripremi konačnih ugovora o javnim nabavkama i kopiju ugovora dostavlja budžetskom korisniku; vrši objavljivanje akata na portalu javnih nabavki; vrši proveru i ispitivanje tržišta za predmetnu javnu nabavku; priprema izveštaje o sprovedenim postupcima; prima trebovanja za javne nabavke i upoređuje trebovanja sa ugovorima i specifikacijama; kompletira finansijsku dokumentaciju i dostavlja je likvidaturi; obavlja administrativne poslove poverene opštini iz oblasti vanrednih situacija i protivpožarne zaštite, poslove odbrane za potrebe opštine, javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač opština Irig. Obavlja i druge poslove po nalogu i uputstvima šefa službe i načelnika Opštinske uprave.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne ili ekonomske nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit; najmanje 1 godina radnog iskustva u struci i poznavanje rada na računaru.

U izbornom postupku proveravaju se: usmenom proverom ‒ poznavanje Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 91/2019) i Zakona o opštem upravnom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 18/2016 i 95/2018 ‒ autentično tumačenje); praktičnom proverom ‒ poznavanje rada na računaru.

III Mesto rada: Irig, Vojvode Putnika 1.

IV Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Stanislava Janković, telefon: 022/400-600.

V Adresa na koju se podnosi prijava za javni konkurs: Opštinska uprava Opštine Irig, u Irigu, Vojvode Putnika 1, sa naznakom: „Za javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Opštinskoj upravi Opštine Irig - poslovi javnih nabavki i opšti administrativni poslovi PPZ i odbrane”.

VI Uslovi za rad na radnom mestu: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa nije ranije prestajao radni odnos u državnom organu, organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa; da nije pravnosnažno osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

VII Rok za podnošenje prijave: Rok za podnošenje prijava je 15 dana i počinje da teče od 16.01.2021. godine i ističe 01.02.2021. godine.

VIII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs: prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu; original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu, original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih, overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima (lica sa položenim pravosudnim ispitom umesto uverenja o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima dostavljaju original ili overenu fotokopiju uverenja o položenom pravosudnom ispitu – za slučaj da se u uslovima traži naučna oblast pravnih nauka); original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojim se dokazuje na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kojem periodu je stečeno radno iskustvo); uverenje suda da protiv lica nije pokrenuta istraga i da nije podignuta optužnica (ne starije od 30 dana); uverenje policijske uprave da lice nije osuđivano za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci za kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu (ne starije od 30 dana); overena izjava pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa. Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena u opštini/gradskoj upravi, sudu ili kod javnog beležnika.

IX Trajanje radnog odnosa: za navedeno radno mesto, radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

X Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak: Kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenom radnom mestu, provera naznačenih veština i znanja koji se vrednuju u izbornom postupku i to: usmena provera ‒ poznavanje Zakona o Javnim nabavkama („Sl. glasnik RS”, br. 91/2019) i Zakona o opštem upravnom postupku („Sl. glasnik RS”, br. 18/2016 i 95/2018 - autentično tumačenje); praktična provera ‒ poznavanje rada na računaru, dostaviće se pismeno obaveštenje o tome kada otpočinje izborni postupak, o čemu će kandidati biti obavešteni i telefonskim putem ili elektronskom poštom na brojeve ili adrese koje su naveli u prijavi.

Napomena: Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu, organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave podležu probnom radu od 6 meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada. Kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini, sudu ili kod javnog beležnika, biće odbačene. Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija imenovana od strane načelnika Opštinske uprave Opštine Irig. Konkurs se objavljuje na oglasnoj tabli Opštinske uprave Opštine Irig i internet prezentaciji Opštine Irig (www.irig.rs) i u publikaciji „Poslovi”.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.


Skoro postavljeni poslovi OPŠTINA IRIG OPŠTINSKA UPRAVA


Pregledano: 1098 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters