Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Radno mesto komunalni inspektor Puno radno vreme

na OPŠTINA IRIG OPŠTINSKA UPRAVA u Irig (Poslato na 27-01-2021)

Radno mesto komunalni inspektor

Oglas važi od: 27.1.2021.

OPŠTINA IRIG
OPŠTINSKA UPRAVA
Irig

JAVNI KONKURS ZA
POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE IRIG

I Organ u kome se radno mesto popunjava: Opštinska uprava Opštine Irig, u Irigu, Vojvode Putnika 1

II Radno mesto koja se popunjava:

1. Radno mesto komunalni inspektor
u Službi za inspekcijske poslove u Opštinskoj upravi Opštine Irig, zvanje mlađi savetnik
1 izvršilac

Opis poslova: Obavlja poslove inspekcijskog nadzora u oblasti komunalne delatnosti i stambenoj oblasti i vrši upravno pravne radnje u vezi inspekcijskog nadzora. Vrši preduzimanje upravnih radnji u inspekcijskom nadzoru nad primenom zakonskih i podzakonskih akata iz komunalne delatnosti i stambenoj oblasti, u skladu sa propisima kojima se uređuje inspekcijski nadzor; pregleda opšte i pojedinačne akte, evidencije i drugu dokumentaciju vršilaca komunalne delatnosti i drugih pravnih i fizičkih lica; saslušava i uzima izjave od odgovornih lica kod vršilaca komunalne delatnosti i drugih pravnih i fizičkih lica; pregleda objekte, postrojenja i uređaje za obavljanje komunalne delatnosti i poslovne prostorije radi prikupljanja neophodnih podataka; podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, odnosno prijavu za privredni prestup ili krivično delo ukoliko oceni da je povredom propisa učinjen prekršaj, privredni prestup ili krivično delo i preduzima druge radnje utvrđene zakonom i podzakonskim propisima; donosi rešenja i stara se o njihovom sprovođenju; vrši inspekcijski nadzor u oblasti trgovine van prodajnog objekta, osim daljinske trgovine; inspekcijski nadzor nad isticanjem i pridržavanjem radnog vremena i isticanjem poslovnog imena; u skladu sa ovlašćenjima pregleda poslovni prostor, odnosno prostor u kojem se obavlja trgovinska delatnost i vozila; vrši identifikaciju lica koja obavljaju trgovinsku delatnost, putem uvida u ličnu ispravu ili drugu javnu ispravu sa fotografijom; uzima pismene i usmene izjave lica koja obavljaju trgovinsku delatnost, odnosno svedoka ili službenih lica, kao i da poziva ova lica da daju izjave, o pitanjima od značaja za predmet nadzora; fotografiše, vrši video-snimanje prostora u kojem se vrši nadzor, odnosno robe i drugih predmeta koji su predmet nadzora; preduzima druge radnje za koje je ovlašćen u skladu sa Zakonom o trgovini, drugim zakonima i podzakonskim aktima; vrši inspekcijski nadzor u oblasti zaštite prava potrošača i preduzima mere predviđene Zakonom o zaštiti potrošača. Sarađuje sa drugim inspektorima. Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca u skladu sa zakonom kojim je uređena oblast inspekcijskog nadzora, kao i poslove po ovlašćenju načelnika.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti prava, građevine, medicine, veterine, menadžmenta, industrijskog inženjerstva, zaštite životne sredine na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, položen državni stručni ispit; položen ispit za inspektora, najmanje 1 godina radnog iskustva u struci i poznavanje rada na računaru.

U izbornom postupku proveravaju se: usmenom proverom ‒ poznavanje Zakona o komunalnim delatnostima („Sl. glasnik RS”, br. 88/2011, 104/2016 i 95/2018) i Zakona o stanovanju i održavanju zgrada („Sl. glasnik RS”, br. 104/2016 i 9/2020 ‒ dr. zakon); praktičnom proverom – poznavanje rada na računaru.

III Mesto rada: Irig, Vojvode Putnika 1.

IV Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Stanislava Janković, telefon: 022/400-600.

V Adresa na koju se podnosi prijava za javni konkurs: Opštinska uprava Opštine Irig, u Irigu, Vojvode Putnika 1, sa naznakom: „Za Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Opštinskoj upravi Opštine Irig ‒ komunalni inspektor”.

VI Uslovi za rad na radnom mestu: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije prestajao radni odnos u državnom organu, organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa; da nije pravnosnažno osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

VII Rok za podnošenje prijave: Rok za podnošenje prijava je 15 dana i počinje da teče od 16.01.2021. godine i ističe 01.02.2021. godine.

VIII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs: prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu; original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu, original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih, overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima (lica sa položenim pravosudnim ispitom umesto uverenja o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima dostavljaju original ili overenu fotokopiju uverenja o položenom pravosudnom ispitu – za slučaj da se u uslovima traži naučna oblast pravnih nauka); original ili overena fotokopija dokaza o položenom ispitu za inspektora; original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojim se dokazuje na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kojem periodu je stečeno radno iskustvo); uverenje suda da protiv lica nije pokrenuta istraga i da nije podignuta optužnica (ne starije od 30 dana); uverenje policijske uprave da lice nije osuđivano za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci za kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu(ne starije od 30 dana); overena izjava pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa. Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena u opštini/gradskoj upravi, sudu ili kod javnog beležnika.

IX Trajanje radnog odnosa: za navedeno radno mesto, radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

X Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak: Kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenom radnom mestu, provera naznačene veštine i znanja koje se vrednuju u izbornom postupku i to: usmena provera ‒ poznavanje Zakona o komunalnim delatnostima („Sl. glasnik RS”, br. 88/2011, 104/2016 i 95/2018) i Zakona o stanovanju i održavanju zgrada („Sl. glasnik RS”, br. 104/2016 i 9/2020 ‒ dr. zakon); odnosno, praktična provera ‒ poznavanje rada na računaru, dostaviće se pismeno obaveštenje o tome kada otpočinje izborni postupak, o čemu će kandidati biti obavešteni i telefonskim putem ili elektronskom poštom na brojeve ili adrese koje su naveli u prijavi.

Napomena: Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu, organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave podležu probnom radu od 6 meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada. Kandidati bez položenog ispita za ispektora primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože u roku od 6 meseci od dana zasnivanja radnog odnosa. Kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu. Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini, sudu ili kod javnog beležnika, biće odbačene. Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija imenovana od strane načelnika Opštinske uprave Opštine Irig. Konkurs se objavljuje na oglasnoj tabli Opštinske uprave Opštine Irig i internet prezentaciji Opštine Irig (www.irig.rs) i publikaciji „Poslovi”.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.


Skoro postavljeni poslovi OPŠTINA IRIG OPŠTINSKA UPRAVA


Pregledano: 182 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters