Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik razredne nastave Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „STEVAN ČOLOVIĆ” u Arilje (Poslato na 27-01-2021)

Nastavnik razredne nastave


Oglas važi od: 27.1.2021.

OSNOVNA ŠKOLA
„STEVAN ČOLOVIĆ”
31230 Arilje, Braće Mihailović 8
tel. 031/891-953

Nastavnik razredne nastave
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI: kandidat za rad na radno mesto treba da ispunjava sledeće uslove: da poseduje odgovarajuću vrstu i stepen stručne spreme u skladu sa članom 140 i 141 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS”, broj 88/2017, 27/2018, 10/2019 i 6/2020) i članom 2 stav 1 Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik“ br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 i 11/2019), da u skladu sa članom 142 Zakona ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po 6 bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična dela navedena u članu 139 stav 1 tačka 3. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; da ima državljanstvo Republike Srbije i da zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Uz odštampan i popunjen obrazac prijavnog formulara, potpisane prijave sa radnom biografijom u kojoj je potrebno navesti da li i koje programe zna da radi na računaru, kandidati dostavljaju dokaz o ispunjenosti uslova u pogledu stručne spreme (orginal ili overena fotokopija diplome), dokaz da kandidat ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja, uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci), izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od 6 meseci) i uverenje ili potvrdu o neosuđivanosti koje izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova (ne starije od 6 meseci). Obrazac prijavnog formulara kandidati preuzimaju sa sajta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u delu Novo na sajtu, na adresi http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc. Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa, na adresu škole. Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


Pregledano: 992 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters