Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinski tehničar opšteg smera Puno radno vreme

na OPŠTA BOLNICA PARAĆIN u Paraćin (Poslato na 03-02-2021)

Medicinski tehničar opšteg smera


Oglas važi od: 03.2.2021.

OPŠTA BOLNICA PARAĆIN
35250 Paraćin, Majora Marka 12
tel. 035/8155-101

Medicinski tehničar opšteg smera
na određeno vreme, zamena do povratka odsutnog radnika
3 izvršioca

Medicinski tehničar opšteg smera
na određeno vreme, zamena zaposlene za vreme trudničkog bolovanja, porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta

USLOVI: srednja medicinska škola opšteg smera (IV stepen stručne spreme), položen stručni ispit. Kandidat mora da ispunjava psihofizičku i zdravstvenu sposobnost za rad pod posebnim uslovima rada i smenski rad. Zainteresovani kandidati podnose: prijavu na oglas sa kratkom biografijom i sa tačno navedenim radnim mestom za koje konkurišu, izvod iz matične knjige rođenih i izvod iz matične knjige venčanih (ako je izvršena promena prezimena), diplomu o završenoj školi navedenoj u uslovima za zasnivanje radnog odnosa i sva četiri svedočanstva, potvrdu o položenom stručnom ispitu, fotokopiju radne knjižice, izvod sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje, rešenje ili licenca. Priložiti fotokopije traženih dokumenata. Prijave sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom, kao i dokumenta kojima se dokazuje ispunjenost uslova konkursa, doneti lično u pisarnicu OB Paraćin ili poslati na gorenavedenu adresu, u zatvorenoj koverti, sa naznakom: „Prijava na oglas”. Kandidat prilaže lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rad prilikom zasnivanja radnog odnosa. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja u novinama NSZ „Poslovi“. Oglas je objavljen i na veb-sajtu Ministarstva zdravlja. Neblagovremene prijave, kao i prijave sa nepotpunom ili neodgovarajućom dokumentacijom neće biti razmatrane. Po završenom konkursu predata dokumenta se neće vraćati kandidatima. Za sve informacije možete se obratiti na telefon: 035/8155-101.


Skoro postavljeni poslovi OPŠTA BOLNICA PARAĆIN


Pregledano: 311 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters