Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik fizičkog vaspitanja Puno radno vreme

na OŠ „DOSITEJ OBRADOVIĆ“ u Ćićevac (Poslato na 03-02-2021)

Nastavnik fizičkog vaspitanja

Oglas važi od: 03.2.2021.

OŠ „DOSITEJ OBRADOVIĆ“
37210 Ćićevac, Đure Daničića 6
tel. 037/811-761

Nastavnik fizičkog vaspitanja
za 45% radnog vremena, na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI: U radni odnos može da bude primljeno lice koje ispunjava uslove propisane čl. 139, 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i članom 3 st. 1 tačka 12 Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi. Posedovanje odgovarajućeg visokog obrazovanja NOKS nivoa VII/1 ili VII/2, koje je stečeno: 1) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije ili specijalističke akademske studije), i to: studije drugog stepena iz naučne, odnosno iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdiciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; 2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine iz oblasti ekonomskih nauka. Lice iz člana 140 stava 1) tačke 1 podtačka 2 ZOSOV mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; posedovanje psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima; posedovanje državljanstva Republike Srbije; znanje srpskog jezika na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad; neosuđivanost pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, niti za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo davanje mita ili primanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za kandidata nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje. Uz prijavu na konkurs kandidat pored kratkih biografskih podataka treba dostaviti sledeće dokaze o ispunjenosti uslova: 1) popunjen i oštampan prijavni formular sa sajta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 2) overen prepis ili overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju, 3) original ili overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu, 4) original ili overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih, 5) dokaz o znanju srpskog jezika na kojem se izvodi obrazovno-vaspitni rad u školi, ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na srpskom, 6) uverenje policijske uprave da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična dela i diskriminatorno ponašanje iz člana 139 st. 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (ne starije od 2 meseca, računajući do dana isteka roka za prijavu na konkurs). Kandidat koji bude izabran, pre zaključenja ugovora o radu dostavlja uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima. Prijave sa potrebnom dokumentacijom o ispunjenosti uslova dostavljati poštom ili lično na adresu škole, sa naznakom „Konkurs za nastavnika fizičkog vaspitanja, na određeno vreme“. Na poleđini koverte obavezno napisati ime, prezime adresu i broj telefona. Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u listu „Poslovi“. Dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Svi kandidati biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima.


Skoro postavljeni poslovi OŠ „DOSITEJ OBRADOVIĆ“


Pregledano: 250 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters