Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik ekonomsko-turističke grupe predmeta Puno radno vreme

na GIMNAZIJA „SVETI KIRILO I METODIJE“ u Dimitrovgrad (Poslato na 03-02-2021)

Nastavnik ekonomsko-turističke grupe predmeta

Oglas važi od: 03.2.2021.

GIMNAZIJA „SVETI KIRILO I METODIJE“
18320 Dimitrovgrad, Kiril i Metodi 12

Nastavnik ekonomsko-turističke grupe predmeta
sa nastavom na srpskom i bugarskom jeziku, za 80,5% radnog vremena

USLOVI: 1) kandidati treba da ispunjavaju uslove iz čl. 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/17 i 27/18 – dr. zakoni, 10/2019, 27/2018 – dr. zakon i 6/2020), i to: a) da imaju odgovarajuće obrazovanje – na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: (1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; (2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, kao i odgovarajući stepen i vrstu obrazovanja predviđene Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Trgovina, ugostiteljstvo i turizam („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 5/2015, 16/2015, 19/2015, 11/2016, 2/2017 i 13/2018); b) da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; v) da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; g) da imaju državljanstvo Republike Srbije; d) da znaju srpski jezik i jezik na kojem ostvaruju obrazovno-vaspitni rad. Kandidat je dužan da uz prijavu – prijavni formular sa internet sajta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, priloži: potpisanu biografiju kandidata, original/overenu kopiju diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju (kandidati sa zvanjem master dostavljaju i diplomu osnovnih akademskih studija), original/overenu kopiju uverenja o državljanstvu, original/overenu kopiju uverenja o neosuđivanosti, original/overenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih, dokaz o poznavanju srpskog jezika i jezika na kome se izvodi obrazovno-vaspitni rad (dokaz o znanju bugarskog jezika – overena fotokopija diplome o završenom srednjem, višem ili visokom obrazovanju na bugarskom jeziku ili položen ispit iz tog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove), u skladu sa čl. 141 st. 7 ZOSOV.

OSTALO: Adresa na koju se podnose prijave: Gimnazija „Sveti Kirilo i Metodije“, Kiril i Metodi 12, 18320 Dimitrovgrad, na privremenoj adresi zbog rekonstrukcije škole – Hristo Botev 3, 18320 Dimitrovgrad. Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Srđan Hristov, 010/362-163.


Skoro postavljeni poslovi GIMNAZIJA „SVETI KIRILO I METODIJE“


Pregledano: 328 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters