Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Psiholog; Poslovni sekretar Puno radno vreme

na INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU u Beograd (Poslato na 04-02-2021)

Psiholog; Poslovni sekretar

Oglas važi od: 03.2.2021.

INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU
11000 Beograd, Kralja Milutina 50

Psiholog
na određeno vreme, zbog povećanog obima posla, a najduže do godinu dana

USLOVI: VII stepen stručne spreme, položen stručni ispit, minimum 6 meseci radnog iskustva. Kandidati su dužni da dostave: overenu fotokopiju diplome o završenom fakultetu; fotokopiju lične karte; fotokopiju uverenja o državljanstvu; fotokopiju izvoda iz Matične knjige venčanih, ukoliko je prezime promenjeno; potpuna lična i radna biografija sa adresom, kontakt telefon i e-mail adresom. Probni rad u trajanju od tri meseca.

Poslovni sekretar
na određeno vreme do povratka zaposlene sa porodiljskog odsustva i odsustva radi posebne nege deteta

USLOVI: VI stepen stručne spreme, na osnovnim studijama u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10.09.2005. godine, ili na studijama u trajanju od tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10.09.2005. godine; poznavanje rada na računaru. Kandidati su dužni da dostave: overenu fotokopiju diplome o završenim studijama; fotokopiju lične karte; fotokopiju uverenja o državljanstvu; fotokopiju izvoda iz Matične knjige venčanih ukoliko je prezime promenjeno; potpuna lična i radna biografija sa adresom, kontakt telefon i e-mail adresom.

OSTALO: lekarsko uverenje kojim se dokazuje zdravstvena sposobnost bez ograničenja za rad na radnom mestu za koje je raspisan oglas, izdato od Dispanzera medicine rada dužan je dostaviti kandidat koji bude primljen u radni odnos. Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova podnose se isključivo poštom ili direktno na delovodni protokol Instituta, na navedenu adresu, u zatvorenoj koverti sa naznakom na koje za koje radno mesto se podnosi prijava za oglas, u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Neblagovremene, nepotpune i nepotpisane prijave neće se razmatrati.

NAPOMENA: Obaveštenje o izboru kandidata biće objavljeno na sajtu Instituta za neonatologiju www. neonatologija.rs


Skoro postavljeni poslovi INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU


Pregledano: 755 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters