Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vaspitač; Stručni saradnik – logoped; Saradnik za ishranu – nutricionista; Kuvar; Spremačica Puno radno vreme

na PU „KOLIBRI“ u Kovačica (Poslato na 10-02-2021)

Vaspitač; Stručni saradnik – logoped; Saradnik za ishranu – nutricionista; Kuvar; Spremačica

Oglas važi od: 10.2.2021.

PU „KOLIBRI“
Kovačica

Vaspitač
1 vaspitač za rad u Kovačici i 1 vaspitač za rad u Crepaji
2 izvršioca

USLOVI: Kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 10/2019 i 6/2020) i to da: 1) ima odgovarajuće visoko obrazovanje: na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije); na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne i specijalističke strukovne studije); 2) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom; 3) nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da ima državljanstvo Republike Srbije; 5) da zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Diploma o stečenom obrazovanju na srpskom jeziku koja se priloži kao dokaz pod tačkom 1 smatra se dokazom o znanju srpskog jezika pod tačkom 5.

Stručni saradnik – logoped
za rad u Kovačici

USLOVI: U radni odnos može biti primljeno lice koje ispunjava uslove propisane članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 10/2019 i 6/2020), i to ako: 1) ima odgovarajuće visoko obrazovanje: na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije); na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; 2) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom; 3) nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) ima državljanstvo Republike Srbije; 5) zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje vaspitno-obrazovni rad. Diploma o stečenom obrazovanju na srpskom jeziku koja se priloži kao dokaz pod tačkom 1 smatra se dokazom o znanju srpskog jezika pod tačkom 5.

Saradnik za ishranu – nutricionista
za rad u Kovačici

USLOVI: U radni odnos može biti primljeno lice koje ispunjava uslove predviđene članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 10/2019 i 6/2020) i članom Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Sl. glasnik RS“, br. 18/2010, 101/2017, 113/2017 – dr. zakon, 95/2018 – dr. zakon i 10/2019) i to ako: 1) ima odgovarajuće visoko obrazovanje: na studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije ili specijalističke strukovne studije), odnosno na studijama u trajanju od tri godine, 2) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom; 3) nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) ima državljanstvo Republike Srbije; 5) zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje vaspitno obrazovni rad. Diploma o stečenom obrazovanju na srpskom jeziku koja se priloži kao dokaz pod tačkom 1 smatra se dokazom o znanju srpskog jezika pod tačkom 5.

Kuvar
za rad u Crepaji

USLOVI: U radni odnos može biti primljeno lice koje ispunjava uslove predviđene članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 10/2019 i 6/2020), i to ako: 1) ima odgovarajuće obrazovanje: srednje obrazovanje III ili IV stepen stručne spreme, profil kuvar; 2) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom; 3) nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) ima državljanstvo Republike Srbije; 5) zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Diploma o stečenom obrazovanju na srpskom jeziku koja se priloži kao dokaz pod tačkom 1 smatra se dokazom o znanju srpskog jezika pod tačkom 5.

Spremačica
za rad u Kovačici

USLOVI: U radni odnos može da bude primljeno lice koje ispunjava uslove propisane članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 10/2019 i 6/2020) i to ako: 1) ima odgovarajuće obrazovanje: niža stručna sprema, osnovno obrazovanje, 2) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom, 3) nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) ima državljanstvo Republike Srbije; 5) zna srpski jezik i slovački jezik.

OSTALO: Kandidati treba da dostave: 1) odštampan i popunjen prijavni formular preuzet sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS, formular-za-konkurisanje; 2) uz popunjen prijavni formular potrebno je priložiti radnu biografiju (CV), tačnu adresu prebivališta i kontakt telefon; 3) overenu fotokopiju diplome ili uverenja o diplomiranju; 4) original ili overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu; 5) original ili overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih; 6) izvod iz kaznene evidencije kao dokaz o neosuđivanosti za gore navedena krivična dela i da nije utvrđeno diskriminatorno ponašanje, koje izdaje nadležna policijska uprava (ne starije od 6 meseci); 7) dokaz o znanju srpskog jezika podnose samo kandidati koji obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku. Pre zaključenja ugovora o radu, kandidat koji je izabran dostavlja uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom, ne starije od šest meseci. Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji (ne starije od 6 meseci). Priložena konkursna dokumentacija neće se vraćati kandidatima. Prijavom na konkurs kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhu sprovođenja zakonom predviđenog postupka – konkursa za prijem u radni odnos na neodređeno vreme. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Prijave se podnose lično ili putem preporučene pošiljke na adresu: Predškolska ustanova „Kolibri“, 26210 Kovačica, Dr Janka Bulika bb, sa naznakom „Za konkurs za _______ (upisati naziv posla)”, u zatvorenoj koverti. Informacije o konkursu mogu se dobiti u predškolskoj ustanovi, kod sekretara, na telefon: 013/662-122, od 9.00 do 13.00 sati. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi“. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.Skoro postavljeni poslovi PU „KOLIBRI“


Pregledano: 299 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters