Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik...; Pomoćni nastavnik u konfekcijskoj radionici Puno radno vreme

na HEMIJSKO-TEHNOLOŠKA ŠKOLA u Vranje (Poslato na 10-02-2021)

Nastavnik...; Pomoćni nastavnik u konfekcijskoj radionici

Oglas važi od: 10.2.2021.

HEMIJSKO-TEHNOLOŠKA ŠKOLA
17500 Vranje, Moše Pijade bb
tel. 017/422-425, 423-630
e-mail: direktorhts@gmail.com

Nastavnik tehnloške grupe predmeta
za 43,50% radnog vremena, na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana, do povratka sa neplaćenog odsustva, odnosno do 31.08.2021. godine

Nastavnik sociologije
za 20% radnog vremena, na određeno vreme radi zamene odsutne zaposlene preko 60 dana, za vreme bolovanja, porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta

Nastavnik sociologije sa pravima građana
za 15% radnog vremena, na određeno vreme radi zamene odsutne zaposlene preko 60 dana, za vreme bolovanja, porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta

Nastavnik automatske obrade podataka
za 16,66% radnog vremena, na određeno vreme do preuzimanja zaposlenog, odnosno do konačnosti odluke o izboru kandidata po konkursu za prijem u radni odnos, na neodređeno vreme, a najkasnije do 31.08.2021. godine

Pomoćni nastavnik u konfekcijskoj radionici
na određeno vreme radi zamene odsutne zaposlene preko 60 dana, do povratka zaposlene sa odsustva radi nege deteta, odnosno do 18.06.2021. godine

USLOVI: Za radno mesto nastavnika tehnološke grupe predmeta, nastavnik sociologije, nastavnik sociologije sa pravima građana i nastavnik automatske obrade podataka, kandidat pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih članom 24. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17, i 95/18) treba da ispunjava i posebne uslove propisane čl. 139 140 i 142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS”, br. 88/17, 27/18, 10/19 i 6/20) i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada hemija, nemetali i grafičarstvo (“Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 21/15, 11/16, 2/17, 13/18, 18/18 i 7/19). U radni odnos mogu biti primljena lica koja ispunjavaju određene uslove: 1. poseduje odgovarajuće visoko obrazovanje (na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: (1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta, (2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdiciplinarne studije drugog stepena koji kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka, pri čemu treba da ima završene studije prvog stepena iz naučne odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta, 2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine); 2. da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zolstavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanja ili davanja mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drigih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenui krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. ima državljanstvo Republike Srbije, 5. zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno vaspitni rad. Uslovi iz stava 1 člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja dokazuje se prilikom prijema u radni odnos i proveravaju se u toku rada. Dokazi o ispunjenosti uslova iz stava 1 tačke 1), 3) -5) sastavni su deo prijave na konkurs, a dokazi iz stava 1 tačka 2 ovog člana pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Obavezno obrazovanje lica iz člana 140 ovoga zakona je i obrazovanje lica iz člana 140 ovoga zakona je i obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova, od kojih je po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova. Uslovi: za radno mesto pomoćni nastavnik u konfekcijskoj radionici, kandidat pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih članom 24. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 i 95/18), treba da ispunjava i posebne uslove propisane čl. 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS”, 88/17, 27/18, 10/19 i 6/20) i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanaj nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada tekstilstvo i kožarstvo (“Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik” br. 8/15, 19/15, 2/17, 7/17, 9/19, i 14/20). U radni odnos mogu biti primljena lica koja ispunjavaju određene uslove: 1. poseduje odgovarajuće srednje obrazovanje, 2. ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima, 3. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i krivična dela nasdilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanja ili davanja mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, 4. ima državljanstvo Republike Srbije, 5. zna jezik i jezik na kome se ostavruje obrazovno vaspitni rad. Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti: 1. Prijavni formular (kandidati popunjavju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS, i zajedno sa ostalom dokumentacijom dostavljaju školi). 2. original ili overenu kopiju diplome, odnosno uverenje, kojim se dokazuje odgovarajuće obrazovanje za radna mesta nastavnik tehnološke grupe predmeta, nastavnik sociologije i nastavnik sociologije sa pravima građana. 3. svedočanstvo o završenom srednjem obrazovanju za radno mesto pomoćni nastavnik.4. original uverenje o državljanstvu (ne straije od 6 meseci). 5. izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija). 6. dokaz da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (izvod iz kaznene evidencije Mup-a Srbije, original ili overena kopija ne starija od 6 meseci); 7. odgovarajući dokaz kojim se dokazuje znanje srpskog jezika, shodno članu 141 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (dostavlja samo kandidat koji odgovarajuće obrazovanje nije stekao na srpskom jeziku). Prijave (prijavni formular) sa potrebnom dokazima o ispunjenosti uslova za prijem, odnosno zasnivanje radnog odnosa, slati u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa na adresu: Hemijsko-tehnološka škola u Vranju, Moše Pijade bb, 17500 Vranje, sa naznakom: „Za konkurs” ili lično dostaviti upravi škole. Prijave koje ne ispunjavju uslove konkursa u pogledu propisanog stepena i vrste obrazovanja, odnosno odgovarajućeg obrazovanja, propisanog zanimanja (stručnog naziva), prijave koje budu nepotpune (ne sadrže sve zahtevane dokaze o ispunjenosti uslova konkursa) i neblagovremene, neće se uzimati u razmatranje prilikom odlučivanja u postupku prijema u radni odnos. Informacije povodom konkursa mogu se dobiti na telefon: 017/422-425 i 423-630.


Skoro postavljeni poslovi HEMIJSKO-TEHNOLOŠKA ŠKOLA


Pregledano: 956 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters