Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vaspitač; Medicinska sestra – vaspitač; Psiholog Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA „BAMBI” u Loznica (Poslato na 10-02-2021)

Vaspitač; Medicinska sestra – vaspitač; Psiholog


Oglas važi od: 10.2.2021.


PREDŠKOLSKA USTANOVA
„BAMBI”
15300 Loznica, Veselina Misite 26
tel. 015/7882-122

Vaspitač
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana, u objektu „Bambi” u Loznici
2 izvršioca

Medicinska sestra – vaspitač
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana, za rad u objektima „Leptirić” i „Bambi” u Loznici
2 izvršioca

Psiholog
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana, za rad u objektu „Bambi” u Loznici

USLOVI: uslovi iz čl. 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS” br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 10/2019 i 6/2020). Uz prijavu dostaviti: overenu fotokopiju diplome o odgovarajućem obrazovanju(ne starija od 6 meseci), overenu fotokopiju dozvole za rad (licenca, ne starija od 6 meseci), original ili overenu fotokopiju uverenja (ne starije od 6 meseci) policijske uprave da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanja ili davanja mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje(ne starije od 6 meseci), izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija, ne starija od 6 meseci), uverenje o državljanstvu (original ili overena fotokopija, ne starija od 6 meseci), kratku biografiju. Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Svi zainteresovani kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, a potrebnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju ustanovi na adresu: Predškolska ustanova „Bambi“ Loznica, Objekat „Čarolija“ (kod nove crkve) u Loznici, Veselina Misite 26.


Skoro postavljeni poslovi PREDŠKOLSKA USTANOVA „BAMBI”


Pregledano: 735 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters