Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Stručni saradnik – bibliotekar Puno radno vreme

na OŠ „BRAĆA MILENKOVIĆ“ u Vlasotince (Poslato na 10-02-2021)

Stručni saradnik – bibliotekar

Oglas važi od: 10.2.2021.

OŠ „BRAĆA MILENKOVIĆ“
16210 Vlasotince, Selo Šišava
tel. 016/875-977

Stručni saradnik – bibliotekar
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana, sa 50% radnog vremena

USLOVI: 1) da kandidat ima odgovarajuće visoko obrazovanje, stečeno: a) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije), b) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; 2) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima; 3) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da ima državljanstvo Republike Srbije, 5) da zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad; 6) dokaz o ispunjenosti uslova iz tačke 3 ovog konkursa pod 1) i 3) sastavni su deo prijave na konkurs, a dokaz pod 2) pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Sva dokumenta ne mogu biti starija od 6 meseci, u originalu ili overene fotokopije. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj iternet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, a dokumetaciju iz tačke 4 ovog konkursa, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju školi najkasnije u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Kandidati koji budu izabrani u uži izbor, u roku od 8 dana upućuju se na psihičku procenu sposobnosti za rad sa učenicima koji vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. Rešenje o izboru kandidata doneće konkursna komisija u roku od osam dana od dana objavljenog objavljenog razgovora sa kandidatima. Prijavni formular i potrebnu dokumentaciju treba poslati na adresu škole: OŠ „Braća Milenković“, Selo Šišava, Vlasotince. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod sekretara škole.


Pregledano: 339 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters