Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik matematike Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „KNEZ SIMA MARKOVIĆ“ u Barajevo (Poslato na 10-02-2021)

Nastavnik matematike

Oglas važi od: 10.2.2021.

OSNOVNA ŠKOLA
„KNEZ SIMA MARKOVIĆ“
Barajevo, Svetosavska 77
tel. 011/8300-124

Nastavnik matematike
za rad u matičnoj školi i izdvojenom odeljenju Beljina
2 izvršioca

USLOVI: Kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Uz prijavu kandidati prilažu dokaze predviđene članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja: overenu fotokopiju diplome, uverenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje 3 meseca, kao i za krivična dela nasilja u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanja mita ili davanja mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, uverenje o državljanstvu RS. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa. Kandidati potrebnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim prijavnim formularom sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete dostavljaju ustanovi poštom. Neblagovremene, nepotpune i prijave sa neodgovarajućom stručnoom spremom neće se uzimati u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „KNEZ SIMA MARKOVIĆ“


Pregledano: 657 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters