Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik predmetne nastave – nastavnik fizičkog vaspitanja Puno radno vreme

na SREDNjA ŠKOLA „NIKOLA TESLA“ u Boljevac (Poslato na 10-02-2021)

Nastavnik predmetne nastave – nastavnik fizičkog vaspitanja

Oglas važi od: 10.2.2021.

SREDNjA ŠKOLA
„NIKOLA TESLA“
19370 Boljevac, Kneza Miloša 13

Nastavnik predmetne nastave – nastavnik fizičkog vaspitanja
sa 20% radnog vremena, na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog do 60 dana

USLOVI: Kandidat pored opštih uslova propisanih članom 24 Zakona o radu („Službeni glasnik RS” br. 24/05, 61/05, 75/14, 13/17 - Odluka US, 113/17 i 95/18 – autentično tumačenje), treba da ispunjava i posebne uslove propisane članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS” br. 88/17, 27/18 - dr zakoni, 10/19 i 6/20), odnosno: 1) da ima odgovarajuće obrazovanje skladu sa članom 140 stav 1 i stav 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i važećem Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama (“Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik”, br. 8/2015, 11/2016, 13/2016-I, 13/2016-II, 2/2017-I, 2/2017-II, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 14/2020 i 15/2020), odnosno: 1. profesor fizičkog vaspitanja; 2. diplomirani pedagog fizičke kulture; 3. profesor fizičke kulture; 4. profesor fizičkog vaspitanja – diplomirani trener sa naznakom sportske grane; 5. profesor fizičkog vaspitanja – diplomirani organizator sportske rekreacije; 6. profesor fizičkog vaspitanja – diplomirani kineziterapeut; 7. diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i sporta – master; 8. diplomirani profesor fizičkog vaspitanja kineziterapije – master; 9. master profesor fizičkog vaspitanja i sporta; 10. master profesor fizičkog vaspitanja i kineziterapije; 11. master profesor predmetne nastave (prethodno završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet); 2) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) da lice nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca ili koje je osuđeno za; krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrčenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) ima državljanstvo Republike Srbije; 5) da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

OSTALO: Kandidat popunjava formular za prijem u radni odnos u ustanovi obrazovanja i vaspitanja koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (upisati broj telefona / mejl adresu). Uz prijavni formular kandidat dostavlja sledeću dokumentaciju: overenu fotokopiju diplome (odnosno uverenja ukoliko diploma nije izdata) o stečenom odgovarajućem stepenu i vrsti obrazovanja, ne starije od 6 meseci; uverenje o neosuđivanosti nadležne policijske uprave (original ili overena fotokopija), ne starije od 3 meseca; uverenje o državljanstvu (original ili overena fotokopija), ne starije od 6 meseca; izvod iz matične knjige rođenih sa hologramom (original ili overena fotokopija), ne starije od 6 meseci; ukoliko kandidat nije stekao obrazovanje na srpskom jeziku dostavlja dokaz (uverenje ili potvrdu) da je položio ispit iz srpskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove; biografiju. Konkursna komisija utvrđuje ispunjenost ulova kandidata za prijem u radni odnos iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja u roku od osam dana od dana isteka roka za prijem prijava. Kandidati koji budu izabrani u uži izbor, u roku od osam dana biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka, o čemu će kandidati biti obavešteni putem telefona na brojeve koje su naveli ili na navedene mejl-adrese. Konkursna komisija će sačiniti listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos u roku od osam dana od dana prijema rezultata psihološke procene i obaviti razgovor sa njima. O terminima za razgovor kandidati će biti obavešteni putem telefona na brojeve koje su naveli ili na navedene mejl adrese. Konkursna komisija će doneti rešenje o izboru kandidata u roku od osam dana od dana obavljenog razgovora. Lekarsko uverenje – dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima izabrani kandidat će dostaviti pre zaključenja ugovora o radu. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. Informacije o konkursu mogu se dobiti na broj telefona: 030/463-391. Prijave se dostavljaju na gorenavedenu adresu, sa naznakom „Za konkurs za radno mesto nastavnika predmetne nastave – nastavnih fizičkog vaspitanja na određeno vreme”.


Skoro postavljeni poslovi SREDNjA ŠKOLA „NIKOLA TESLA“


Pregledano: 271 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters