Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik srpskog jezika; Pomoćni radnik – čistačica Puno radno vreme

na PRVA OBRENOVAČKA OSNOVNA ŠKOLA u Obrenovac (Poslato na 10-02-2021)

Nastavnik srpskog jezika; Pomoćni radnik – čistačica

Oglas važi od: 10.2.2021.

PRVA OBRENOVAČKA
OSNOVNA ŠKOLA
11500 Obrenovac
Miloša Obrenovića 169
tel. 011/8720-049

Nastavnik srpskog jezika
2 izvršioca

Pomoćni radnik – čistačica

USLOVI: overena kopija diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju – obrazovanje nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika iz člana 140 i 142 ZOSOV; psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa učenicima – lekarsko uverenje podnosi samo izabrani kandidat pre potpisivanja ugovora o radu; državljanstvo Republike Srbije (ne starije od 6 meseci); izvod iz matične knjige rođenih; uverenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (uverenje ne sme biti starije od dana objavljivanja konkursa), uverenje osnovnog suda da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak (uverenje ne sme biti starije od dana objavljivanja konkursa). Testiranje kandidata koji su ušli u uži izbor u pogledu psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa učenicima organizuje škola kod NSZ, po isteku roka za prijavljivanje. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Dokumentaciju doneti lično ili poslati na gorenavedenu adresu. Bliže informacije na telefon: 011/8720-049. Uz prijavni formular, koji se popunjen i odštaman preuzima sa stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kandidati dostavljaju potrebnu dokumentaciju u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi“.


Skoro postavljeni poslovi PRVA OBRENOVAČKA OSNOVNA ŠKOLA


Pregledano: 1011 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters