Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik razredne nastave Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „MIĆA STANOJLOVIĆ“ u Koceljeva (Poslato na 10-02-2021)

Nastavnik razredne nastave

Oglas važi od: 10.2.2021.

OSNOVNA ŠKOLA
„MIĆA STANOJLOVIĆ“
15220 Koceljeva, Dositejeva 3

Nastavnik razredne nastave
u izdvojenom četvororazrednom odeljenju u Gradojeviću, na određeno vreme do povratka zaposlene sa porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta

USLOVI: Kandidati treba da ispunjavaju uslove iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, i to da: a) imaju odgovarajuće obrazovanje; odgovarajuće obrazovanje u skladu sa članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja jeste visoko obrazovanje na studijama drugog stepena kao i na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2015. godine i Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja i vaspitanja za nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika osnovne škole i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi); b) imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; v) nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; g) imaju državljanstvo Republike Srbije; d) znaju srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

OSTALO: Uz prijavni formular, koji se preuzima sa internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kandidati dostavljaju i sledeću potrebnu dokumentaciju: izvod iz matične knjige rođenih (original ili overenu fotokopiju, ne stariju od 6 meseci); uverenje o državljanstvu (original, ne stariji od 6 meseci ili overena fotokopija, ne starija od 6 meseci); overenu fotokopiju diplome o stečenom osnovnom obrazovanju; očitanu ličnu kartu (fotokopiju ukoliko nije čipovana), uverenje da kandidat nije osuđivan pravnosnažnom sudskom presudom za krivična dela navedena u članu 139 tačka v) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (original, ne stariji od 6 meseci ili overena fotokopija ne starija od 6 meseci); dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima (lekarsko uverenje) podnosi samo izabrani kandidat, pre zaključivanja ugovora o radu. Dokazi o ispunjenosti uslova iz tačaka a), v), g) i d) dostavljaju se uz prijavu, a dokaz o ispunjenosti uslova iz tačke b) pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Dokumentacija se dostavlja u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa, na gorenavedenu adresu, sa naznakom „Za konkurs“. Dokumentacija se može dostaviti i lično u sekretarijatu škole, od 8.00 do 13.00 časova. Telefon za informacije: 015/556-390. Nepotpune ili neblagovremene prijave neće biti razmatrane. OŠ „Mića Stanojlović“ kao rukovalac podacima o ličnosti, preduzimaće sve potrebne tehničke i organizacione mere za zaštitu ličnih podataka kandidata, radi sprečavanja slučajnog ili nezakonitog uništenja, ili slučajnog gubitka, izmena, neovlašćenog otkrivanja, korišćenja ili pristupa podacima kao i od svih nezakonitih oblika obrade. Rešenje o izboru kandidata po raspisanom konkursu će biti oglašeno na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kada postane konačno.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „MIĆA STANOJLOVIĆ“


Pregledano: 191 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters