Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta), Stručni saradnik – bibliotekar Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „BOŠKO PALKOVLjEVIĆ PINKI“ u Sremska Mitrovica (Poslato na 10-02-2021)

Nastavnik...; Stručni saradnik – bibliotekar

Oglas važi od: 10.2.2021.

OSNOVNA ŠKOLA
„BOŠKO PALKOVLjEVIĆ PINKI“
22000 Sremska Mitrovica, Zmaj Jovina 27
tel./faks: 022/621-671

Nastavnik fizičkog i zdravstvenog vaspitanja
za rad u izdvojenom odeljenju Grgurevci i u matičnoj školi u Sremskoj Mitrovici, na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana, odnosno do povratka zaposlenog koji je imenovan za direktora škole

USLOVI: u skladu sa čl. 3 stav 1 tačka 12 Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020), poslove nastavnika fizičkog i zdravstvenog vaspitanja u osnovnoj školi mogu da obavljaju: profesor fizičkog vaspitanja, profesor fizičke kulture, diplomirani pedagog fizičke kulture, profesor fizičkog vaspitanja – diplomirani trener sa naznakom sportske grane, profesor fizičkog vaspitanja – diplomirani organizator sportske rekreacije, profesor fizičkog vaspitanja – diplomirani kineziterapeut, diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i sporta, master profesor fizičkog vaspitanja i sporta, master profesor fizičkog vaspitanja i kineziterapije, profesor fizičkog vaspitanja i sporta, master fizičkog vaspitanja i sporta, profesor sporta i fizičkog vaspitanja, profesor sporta i fizičke kulture, master profesor predmetne nastave (prethodno završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet).

Nastavnik razredne nastave
za rad u izdvojenom odeljenju Grgurevci, na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana, odnosno do povratka zaposlenog sa funkcije

USLOVI: u skladu sa čl. 2 Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020), poslove nastavnika razredne nastave u osnovnoj školi mogu da obavljaju: profesor razredne nastave; profesor pedagogije sa prethodno završenom pedagoškom akademijom ili učiteljskom školom; profesor razredne nastave i engleskog jezika za osnovnu školu; master učitelj; diplomirani učitelj – master; profesor razredne nastave i likovne kulture za osnovnu školu.

Stručni saradnik – bibliotekar
za rad u matičnoj školi u Sremskoj Mitrovici, na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana, odnosno do povratka zaposlenog sa funkcije

USLOVI: u skladu sa čl. 6 stav 1 tačka 8 Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020), poslove stručnog saradnika – bibliotekara u osnovnoj školi mogu da obavljaju: diplomirani bibliotekar – informatičar, profesor, odnosno diplomirani filolog jezika i književnosti, profesor, odnosno diplomirani filolog za opštu književnost sa teorijom književnosti, profesor razredne nastave, profesor jezika i književnosti, odnosno književnosti i jezika – smer za bibliotekarstvo, profesor, odnosno diplomirani filolog književnosti i jezika, profesor srpskohrvatskog jezika i jugoslovenske književnosti, profesor srpskog jezika i književnosti, profesor srpske književnosti i jezika sa opštom književnošću, profesor, odnosno diplomirani filolog za jugoslovensku književnost i srpskohrvatski jezik, profesor, odnosno diplomirani filolog za jugoslovensku književnost i opštu književnost, master bibliotekar – informatičar, master filolog (glavni predmet/profil bibliotekarstvo i informatika), master profesor jezika i književnosti (glavni predmet/profil bibliotekarstvo i informatika) profesor jugoslovenskih književnosti, diplomirani komparativista i bibliotekar, profesor srpske književnosti i jezika.

OSTALO: Kandidat treba da ispunjava uslove propisane čl. 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, i to: da ima odgovarajuće obrazovanje u skladu sa čl. 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakoni, 10/2019, 6/2020) i u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“, br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020); da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo iz člana 139 stav 1 tačka 3) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kom se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Uslovi u pogledu obrazovanja u skladu sa čl. 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakoni, 10/2019, 6/2020): 1) visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), i to: (1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; (2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka (mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta); ili 2) visoko obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Lice iz stava 1 tačka 1) podtačka (2) ovog člana mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta. Kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakoni, 10/2019, 6/2020), koji se dokazuju prilikom prijema u radni odnos i proveravaju u toku rada. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva (nalazi se na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u delu „Novo na sajtu“) i uz odštampan prijavni formular i kratku biografiju, dostavljaju školi sledeću dokumentaciju: overenu fotokopiju diplome – lica koja su stekla akademsko zvanje master dostavljaju i overene fotokopije diplome o završenim osnovnim akademskim studijama prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta; uverenje o državljanstvu (original ili overenu fotokopiju); dokaz o znanju srpskog jezika dostavlja se samo ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na srpskom jeziku ili na jeziku na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad; dokaz da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilja u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje ili zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanja mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (original ili overena fotokopija, ne starije od 6 meseci, pribavlja kandidat od nadležne policijske uprave); uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima dostavlja izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu. Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi“. Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti, sa naznakom: „Za konkursnu komisiju – ne otvarati“, uz obaveznu naznaku za koje radno mesto se konkuriše, na adresu škole. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „BOŠKO PALKOVLjEVIĆ PINKI“


Pregledano: 1290 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters