Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Administrator informacionih sistema i tehnologija Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA "IRIG" u Irig (Poslato na 12-02-2021)

Administrator informacionih sistema i tehnologija

DOM ZDRAVLjA “IRIG

Vojvode Putnika 5, Irig
Tel/faks: 022/2462-030
E-pošta: dzirig@mts.rs
PIB: 105201817
Matični broj: 08879346

Broj: 186/21
Datum: 11.02.2021. godine

Na osnovu člana 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, APV i jedinica lokalne samouprave („Sl.glasnik RS“, br. 96/2019 i 58/2020 – Aneks I), člana 24-27. Zakona o radu („Sl.glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-odluka US, 113/2017, 95/2018 – autentično tumačenje), a u skladu sa Kadrovskim planom Ministarstva zdravlja Republike Srbije broj 112-01-31/2020-02 od 27.02.2020. godine kao i člana 23. Statuta Doma zdravlja “Irig” i Odluke direktora broj 185/21 od 11.02.2021. godine Dom zdravlja „Irig“ raspisuje:

JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos na ODREĐENO vreme sa punim radnim vremenom do dve godine i probnim radom u trajanju od mesec dana i to:

Administrator informacionih sistema i tehnologija……………………………..1 IZVRŠILAC
za rad u Službi za pravne, ekonomske, tehničke i druge slične poslove.

Opis poslova prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja „Irig“:

-Postavlja i održava integrisani sistem računarske i mrežne opreme – servera, računarskih radnih stanica, mrežne opreme, kablovskih i radio veza;
-Postavlja i održava integrisani sistem sistemskog softvera i servisa – operativnih sistema, sistema za obezbeđivanje inforamciono komunikacionih servisa – elektronske pošte, intraneta, interneta i drugih;
-Postavlja i održava integrisani sistem zaštite i kontrole pristupa i korišćenja informatičkih resursa i servisa, kao i modela izrada rezervnih kopija podataka;
-Učestvuje u izradi projektne dokumentacije;
-Testira programske celine po procesima;
-Podešava i prati parametre rada, utvrđuje i otklanja uzroke poremećaja u radu računarske i mrežne opreme – servera, računarskih radnih stanica, mrežne opreme, kablovskih i radio veza;
-Instalira, podešava, prati parametre rada, utvrđuje i otklanja uzroke poremećaja u radu sistemskog softvera i servisa – operativnih sistema, korisničkih aplikacija, sistema za obezbeđivanje informaciono komunikacionih servisa – elektronske pošte, intraneta, interneta, sistema zaštite i kontrole pristupa i korišćenja informatičkih resursa i servisa i izrada rezervnih kopija podataka;
-Implementira i održava baze podataka, kreira izveštaje, interfejse i programske aplikacije u izabranom klijent – server sistemu za upravljanje bazama podataka;
-Održava baze podataka – kontrola integriteta, indeksiranje i izrada kopija u izabranom klijent – server sistemu za upravljanje bazama podataka; – Vrši pripremu, obradu i unos informacija, podataka i dokumenata u informacionom sistemu;
-Stara se o ispravnom unošenju podataka u baze informacionog sistema ustanove;
-Vrši pretraživanje baze podataka informacionog sistema;
-Pruža stručnu podršku u projektovanju logičke strukture informacionih sistema, baza podataka, izveštaja;
-Planiranje i izrada backup / restore i disaster recovery procedura;
-Sprovodi optimizaciju i unapređenje performansi produkcionog sistema i rešavanje tekućih problema u radu sa bazama podataka;
-Povezuje i vrši migraciju podataka ka drugim sistemima za upravljanje bazama podataka;
-Dostavlja izveštaje nadležnim organima i organizacijama;
-Sastavlja programe obuke korisnika računarske infrastrukture;
-Organizuje i sprovodi obuku korisnika za upotrebu baze podataka, kretanje kroz aplikacije i njihove komande, unos i izmena podataka, dobijanje izveštaja;
-Organizuje i sprovodi obuku korisnika za upotrebu internet portala, sajtova, prezentacija;
-Organizuje i sprovodi obuku korisnika za upotrebu računarske i mrežne opreme računarskih radnih stanica, štampača, mrežne opreme i sistemskog softvera i servisa-operativnih sistema, sistema za obezbeđivanje informaciono komunikacionih servisa – elektronske pošte, intraneta, interneta i drugih;
-Organizuje i sprovodi obuku korisnika za upotrebu standardnih kancelarijskih programa i interneta;
-Organizuje i sprovodi obuku korisnika za zaštitu i kontrolu pristupa i korišćenja informatičkih resursa i servisa, kao i za izradu rezervnih kopija podataka;
-Kontroliše sa programerima rezultate testiranja;
-Izvršava obrade, kontroliše rad standardnih aplikacija;
-Instalira, podešava, prati parametre rada, utvrđuje i otklanja uzroke poremećaja u radu informacionih sistema i tehnologija;
-Preduzima mere za blagovremeno obezbeđenje rezervnih delova;
-Vodi operativnu dokumentaciju i potrebne evidencije.

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa:

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom, kandidat mora ispunjavati i sledeće posebe uslove:

Visoko obrazovanje:
-Na osnovnim studijama u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005.godine;
-Na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005.godine.

Poželjno je radno iskustvo na održavanju informacionih sistema u zdravstvenim ustanovama.

Zainteresovani kandidati dužni su da prilože sledeću dokumentaciju:

-Kratka biografija (CV) sa adresom i kontakt telefonom,
-Fotokopija lične karte ili očitana lična karta ukoliko je čipovana,
-Diploma o završenoj visokoj školi (overena fotokopija),
-Kandidati koji imaju radno iskustvo odgovarajući dokaz o tome (fotokopija radne knjižice, potvrde, uverenja i sl.)
-Fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih i venčanih (ako je kandidat promenio prezime),
-Fotokopija uverenja o državljanstvu,
-Fotokopija vozačke dozvole (ukoliko je kandidat poseduje)

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje kadrovska služba Doma zdravlja „Irig“.

Kandidat koji bude izabran pre zaključivanja ugovora o radu dužan je da dostavi: – lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove koje će obavljati, – uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (original ili overena fotokopija uverenja suda, ne starije od 6 meseci), – uverenje da kandidat nije osuđivan (original ili overena fotokopija uverenja iz policijske uprave, ne starije od 6 meseci).

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi navedene dokumente u ostavljenom roku sa njim se neće zaključiti ugovor o radu.

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja oglasa na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje i sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Oglas će biti objavljen i na sajtu Doma zdravlja „Irig“.

Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu.

Sve informacije mogu se dobiti na telefon 022/2462-030 lok.115.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji ne budu izabrani mogu zahtevati povraćaj konkursne dokumentacije.

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte na adresu: Dom zdravlja „Irig“, ul. Vojvode Putnika br. 5, 22406 Irig, sa naznakom „Prijava na oglas za Administratora informacionih sistema i tehnologija“.

Dom zdravlja „Irig“ Direktor dr Nebojša Acin

Rok važenja
27.02.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacija
Fakultet – VI2 stepen (3 godine)
Radno iskustvo u zanimanju
Nije bitno
Broj izvršilaca
1
Mesto rada
Irig
Vrsta radnig odnosa / angažovanja
Određeno
Napomena
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA "IRIG"


Pregledano: 1392 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters