Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta) Puno radno vreme

na OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA „RANKO KRIVIĆ“ u Majdanpek (Poslato na 17-02-2021)

Nastavnik (više predmeta)

Oglas važi od: 17.2.2021.

OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA
„RANKO KRIVIĆ“
19250 Majdanpek, Proleterska 49Nastavnik klavira
za 92% radnog vremena, na određeno vreme radi zamene odsutne zaposlene preko 60 dana, do povratka sa porodiljskog odsustva

Nastavnik klavira
za rad u Majdanpeku i izdvojenim odeljenjima škole u Rudnoj Glavi i Donjem Milanovcu, do preuzimanja zaposlenog, odnosno do konačnosti odluke o izboru kandidata po konkursu za prijem u radni odnos na neodređeno vreme, a najkasnije do 31.08.2021. godine

Nastavnik gitare
za rad u Majdanpeku i izdvojenom odeljenju škole u Rudnoj Glavi, na određeno vreme do preuzimanja zaposlenog, odnosno do konačnosti odluke o izboru kandidata po konkursu za prijem u radni odnos na neodređeno vreme, a najkasnije do 31.08.2021. godine

Nastavnik gitare
za 92% radnog vremena, za rad u Majdanpeku, na određeno vreme do preuzimanja zaposlenog, odnosno do konačnosti odluke o izboru kandidata po konkursu za prijem u radni odnos na neodređeno vreme, a najkasnije do 31.08.2021. godine

Nastavnik gitare
za 65% radnog vremena, za rad u Donjem Milanovcu, na određeno vreme do preuzimanja zaposlenog, odnosno do konačnosti odluke o izboru kandidata po konkursu za prijem u radni odnos na neodređeno vreme, a najkasnije do 31.08.2021. godine

Nastavnik harmonike
za 20% radnog vremena, na određeno vreme do preuzimanja zaposlenog, odnosno do konačnosti odluke o izboru kandidata po konkursu za prijem u radni odnos na neodređeno vreme, a najkasnije do 31.08.2021. godine

USLOVI: Kandidati treba da ispunjavaju uslove iz čl. 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika u osnovnoj muzičkoj školi („Sl. glasnik RS” br. 18/13, 2/17, 9/19, 1/20, 9/20 i 18/20): da imaju odgovaruće visoko obrazovanje stečeno na: studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), i to: na studijama drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet odnosno grupe predmeta; studijama drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne ili stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje, u skladu sa zakononom, nije utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da imaju državljanstvo Republike Srbije; da znaju srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Zainteresovani kandidati popunjavaju aplikacioni formular koji se nalazi na sajtu MPNTR i odštampan formular dostavljaju ustanovi sa dokumentacijom u prilogu: diplomom o stečenoj stručnoj spremi, u overenoj fotokopiji; uverenjem o neosuđivanosti iz nadležne policijske uprave, u originalu ili overenoj fotkopiji; uverenjemo državljanstvu, u originalu ili overenoj fotokopiji; izvodom iz MKR, u originalu ili overenoj fotokopiji; očitanom ličnom kartom. Kandidati koji budu ušli u uži izbor biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka (važi za sva radna mesta). Konkursna komisija sačiniće listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos u roku od 8 dana od dana prijema rezultata psihološke procene i obaviti razgovor sa njima (o terminu razgovora biće obavešteni putem telefona i mejla koji su dostavili u aplikacionom formularu). U roku od 8 dana od dana obavljenog razgovora komisija će doneti rešenje o izboru kandidata. Dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima (lekarsko uverenje) izabrani kadidati dostavljaju pre zaključenja ugovora o radu. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje i podneta dokumentacija sa prijavnim formularom ne vraća se kandidatima. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja u listu NSZ „Poslovi”. Ukoliko poslednji dan isteka roka padne u nedelju ili državni praznik, kao poslednji dan isteka roka računaće se prvi naredni radni dan. Prijave se podnose lično, na adresu Osnovne muzičke škole „Ranko Krivić“ u Majdanpeku, Proleterska 49, od 7 do 15 časova ili poštom, preporučeno, gde će se kao dan prijema računati dan i čas prijema u pošti, sa naznakom: „Za konkursnu komisiju”.


Pregledano: 452 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters