0

Aplikacija

Doktor medicine Puno radno vreme

na Opšta bolnica "Đorđe Joanović" u Zrenjanin (Poslato na 22-02-2021)

Doktor medicine

Opšta bolnica “Đorđe Joanović”, Zrenjanin

Broj: 01-

Na osnovu člana 24. Zakona o radu (“Službeni glasnik RS” br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14, 13/17-US, 113/17 i 95/18), člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (“Službeni glasnik RS” br. 96/2019 i 58/2020), člana 9. Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga, u skladu sa važećim Kadrovskim planom Ministarstva zdravlja broj: 112-01-31/2020-02 od 25.11.2020. godine i na osnovu Odluke v.d. direktora Opšte bolnice “Đorđe Joanović” Zrenjanin broj 01-529 od 19.02.2021. godine raspisuje se:

O G L A S

Za prijem u radni odnos na ODREĐENO vreme sa punim radnim vremenom – zamena za privremeno odsutnog zaposlenog

Raspisuje se javni oglas za prijem zaposlenog u radni odnos na određeno vreme sa punim radnim vremenom – zamena za privremeno odsutnog zaposlenog u Opštu bolnicu “Đorđe Joanović” Zrenjanin, za radno mesto

1. Doktor medicine ……………………………………………………………………………….. 3 izvršioca

Kandidati za radno mesto pod rednim brojem 1, moraju imati VII stepen stručne spreme, završen Medicinski fakultet i položen stručni ispit.

Zainteresovani kandidati treba da prilože:
molbu
CV
overenu fotokopiju diplome
overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu
overenu fotokopiju Licence izdate od nadležnog organa (ako je kandidat iz radnog odnosa) ili Rešenje o upisu u komoru (ako kandidat nije u radnom odnosu)
lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti
uredan sanitarni nalaz što dokazuje fotokopija sanitarne knjižice
dokaz o imunizaciji MMR vakcinom ili potvrdu o serološkoj analizi na morbile (IGG antitela)
dokaz o imunizaciji Hepatitis B

Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje Zrenjanin i na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Prijave se podnose poštom ili lično, na adresu Opšte bolnice “Đorđe Joanović” Zrenjanin, ul. dr Vase Savića 5 sa naznakom “OGLAS”.

Naznačiti u molbi datum početka oglasa

Oglas važi od 22.02.2021. do 03.03.2021. godine
Neblagovremene i nepotpune molbe neće se uzimati u razmatranje
Rok važenja
03.03.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacija
Fakultet – VII1 stepen (4-6 godine)
Obrazovanje kandidata
Medicina
Radno iskustvo u zanimanju
Nije bitno
Broj izvršilaca
3
Mesto rada
Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja
Određeno
Stručni ispit ili licenca
Položen stučni ispit
Napomena
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)Skoro postavljeni poslovi Opšta bolnica "Đorđe Joanović"


Pregledano: 48 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters