0

Aplikacija

Zdravstveni radnik Puno radno vreme

na UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE u Beograd (Poslato na 23-02-2021)

Zdravstveni radnik

Oglas važi od: 22.2.2021.

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

Raspisuje konkurs za prijem u radni odnos sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za:

ZDRAVSTVENOG RADNIKA SA VISOKOM STRUČNOM SPREMOM – 2 IZVRŠIOCA:
I za Kliniku za psihijatriju
- 1 doktor medicine ili specijalista odgovarajuće grane medicine na neodređeno vreme sa probnim radom od tri meseca

II za Kliniku za kardiohirurgiju
- 1 doktor medicine ili specijalista odgovarajuće grane medicine na neodređeno vreme sa probnim radom od tri meseca

Uslovi:
Završen Medicinski fakultet, položen stručni ispit, a za lekare specijaliste položen specijalistički ispit.

ZDRAVSTVENI RADNICI SA VIŠOM/VISOKOM STRUČNOM SPREMOM – 1 IZVRŠILAC:

I za Centar za radiologiju i MR
- 1 viši/strukovni radiološki tehničar

Uslovi:
VI stepen stručne spreme, viša/strukovna škola zdravstvene struke odgovarajućeg smera i položen stručni ispit.

Zainteresovani kandidati uz prijavu, kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose sledeća dokumenta:
• kratku poslovnu biografiju (sa kontakt podacima)
• overenu fotokopiju diplome o završenoj školi sa kojom konkurišu
• overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu (za kandidate zdravstvene radnike)
• overenu fotokopiju položenog specijalističkog ispita (za kandidate lekare specijaliste)
• dokaz o radnom stažu, ukoliko kandidat ima radni staž (kopija radne knjižice, listing iz PIO fonda i drugo)
• uverenje o državljanstvu

Opisi poslova za radna mesta su utvrđena Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka i poslova u organizacionim jedinicama Univerzitetskog kliničkog centra Srbije i kandidatima su dostupani na uvid u prostorijama Službe za pravne poslove Univerzitetskog kliničkog centra Srbije radnim danima od 14 do 15 časova.

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati lično arhivi Kliničkog centra Srbije, ili poslati poštom na adresu: Univerzitetski klinički centar Srbije, ul. Pasterova br.2, 11000 Beograd, sa naznakom „Za konkurs za zapošljavanje“.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Kandidati će o odluci o izboru za prijem u radni odnos biti obavešteni na internet stranici Univerziteta kliničkog centra Srbije.

Kandidati, zdravstveni radnici koji budu izabrani po ovom konkursu dužni su da, radi zasnivanja radnog odnosa, dostave overenu fotokopiju licence ili overenu fotokopiju rešenja o upisu u odgovarajuću komoru zdravstvenih radnika, kao i lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti u skladu sa pozitivnim propisima. Tek nakon donošenja navedenih dokumenata moguće je zasnivanje radnog odnosa

Rok za podnošenje prijava ističe 8-og dana od dana objavljivanja konkursa na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministrastva zdravlja RS.

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE


Pregledano: 157 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters