0

Aplikacija

Zdravstveni radnici Puno radno vreme

na UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE u Beograd (Poslato na 23-02-2021)

Zdravstveni radnici...

Oglas važi od: 22.2.2021.

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

Raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 12 meseci za potrebe Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije u skladu sa pozitivnim propisima i to:

ZDRAVSTVENI RADNICI SA SREDNjOM STRUČNOM SPREMOM – 200 IZVRŠILACA na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 12 meseci i to:
- 200 medicisnkih sestara/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

Uslovi: završena srednja medicinska škola opšteg smera i položen stručni ispit.

Zainteresovani kandidati uz prijavu kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose sledeća dokumenta:
• kratka poslovna biografija (sa kontakt podacima)
• overenu fotokopiju diplome o završenoj školi sa kojoj kandidat konkuriše
• fotokopije svedočanstva od 1. do 4. razreda (za kandidate sa IV stepenom stručne spreme)
• overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu
• dokaz o radnom stažu, ukoliko kandidat ima radnog staža (listing iz PIO fonda kopija radne knjižice i drugo)
• uverenje o državljanstvu

Opisi poslova za sva radna mesta su utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka i poslova u organizacionim jedinicama Univerzitetskog kliničkog centra Srbije i kandidatima su dostupani na uvid u prostorijama Službe za pravne poslove Univerzitetskog kliničkog centra Srbije radnim danima od 14 do 15 časova.

Kandidati podnose jednu prijavu i jedan komplet overenih dokumenata i u obavezi su da u prijavi navedu za koja radna mesta konkurišu.

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati lično arhivi Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, ili poslati poštom na adresu: Univerzitet klinički centar Srbije, ul. Pasterova br. 2, 11000 Beograd, sa naznakom „Za konkurs za zapošljavanje“.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Kandidati će o odluci o izboru za prijem u radni odnos biti obavešteni na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.

Kandidati, koji budu izabrani po ovom konkursu dužni su da, radi zasnivanja radnog odnosa, dostave overenu fotokopiju licence ili overenu fotokopiju rešenja o upisu u odgovarajuću komoru zdravstvenih radnika, kao i lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti u skladu sa pozitivnim propisima. Tek nakon donošenja navedenih dokumenata, moguće je zasnivanje radnog odnosa.

Rok za podnošenje prijava ističe 8-og dana od dana objavljivanja konkursa na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministrastva zdravlja RS.

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE


Pregledano: 224 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters