Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Diplomirani ekonomista za finansijsko - računovodstvene poslove Puno radno vreme

na BIBLIOTEKA „17. SEPTEMBAR” u Mali Zvornik (Poslato na 03-03-2021)

Diplomirani ekonomista za finansijsko - računovodstvene poslove

Oglas važi od: 03.3.2021.

BIBLIOTEKA „17. SEPTEMBAR”
15318 Mali Zvornik, Kralja Petra Prvog 26
tel. 015/471-298
e-mail: biblmzvornik@yahoo.com

Diplomirani ekonomista za finansijsko - računovodstvene poslove

USLOVI: visoko obrazovanje: diplomirani ekonomista, 240 ESPB, znanje rada na računaru.

OSTALO: uz prijavu na konkurs sa biografijom priložiti: uverenje o državljanstvu Republike Srbije; izvod iz matične knjige rođenih; diplomu ili uverenje o stečenom obrazovanju (overena kopija); uverenje da kandidat nije pravosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci (izvod iz kaznene evidencije nadležne policijske uprave koji nije stariji od 6 meseci); kopiju lične karte (ako je čipovana dostaviti očitanu); lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za rad (ne starije od 3 meseca), dostavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Prijave slati ili lično dostaviti na gorenavedenu adresu, u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa sa naznakom „Za konkurs za prijem u radni odnos”. Konkurs za prijem u radni odnos sprovodi direktor. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje. Svi kandidati koji su konkurisali, a koji ispunjavaju uslove za prijem, biće pozvani na razgovor, o čemu se sačinjava zapisnik. Kandidati će o datumu i vremenu razgovora biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona), koje navedu u svojim prijavama. Prilikom razgovora, kandidati će biti upoznati sa detaljnim opisom poslova, u skladu sa važećim aktom o sistematizaciji. Odluku o izboru kandidata donosi direktor. Kandidati će biti obavešteni o izboru u roku od 8 dana od dana donošenja odluke. Sa izabranim kandidatom biće zaključen ugovor o radu u skladu sa Zakonom. Za sve informacije obratiti se na broj telefona 015/471-298.


Skoro postavljeni poslovi BIBLIOTEKA „17. SEPTEMBAR”


Pregledano: 998 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters