Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik matematike Puno radno vreme

na OŠ ”SVETI SAVA” u Pirot (Poslato na 03-03-2021)

Nastavnik matematike

Oglas važi od: 03.3.2021.

OŠ ”SVETI SAVA”
18300 Pirot, Save Nemanjića 2

Nastavnik matematike
na određeno vreme do povratka odsutnog radnika, za rad u centralnoj školi u Pirotu

USLOVI: potrebna dokumentacija: 1. formular za prijavu na konkurs, preuzet sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS, 2. biografija (CV), 3. overena fotokopija diplome, stečena odgovarajuća stručna sprema prema Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi (“Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik” br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 i 11/2019): profesor matematike, diplomirani matematičar, diplomirani matematičar za teorijsku matematiku i primene, diplomirani matematičar za računarstvo i informatiku, diplomirani matematičar - informatičar, profesor matematike i računarstva, diplomirani matematičar za matematiku ekonomije, profesor informatike - matematike, diplomirani matematičar - astronom, diplomirani matematičar - primenjena matematika, diplomirani matematičar - matematika finansija (sa izbornim predmetom Osnovi geometrije), diplomirani informatičar, master matematičar, master profesor matematike, master profesor matematike i fizike, master profesor matematike i informatike, master profesor fizike i matematike, master profesor informatike i matematike, diplomirani profesor matematike - master, diplomirani matematičar - master, diplomirani inženjer matematike - master (sa izbornim predmetom Osnovi geometrije), diplomirani matematičar - profesor matematike, diplomirani matematičar - teorijska matematika, diplomirani inženjer matematike (sa izbornim predmetom Osnovi geometrije), profesor hemije - matematike, profesor geografije - matematike, profesor fizike - matematike, profesor biologije - matematike, profesor matematike - teorijsko usmerenje, profesor matematike - teorijski smer, diplomirani matematičar i informatičar, diplomirani matematičar - mehaničar, master profesor predmetne nastave. Lica koja su stekla akademsko zvanje master, odnosno diplomirani - master treba da imaju završene osnovne akademske studije na studijskim programima iz oblasti matematike ili primenjene matematike (sa položenim ispitom iz predmeta geometrija ili osnovi geometrije) ili dvopredmetne nastave matematike i fizike odnosno matematike i informatike. Dokaz o položenom ispitu iz predmeta geometrija ili osnovi geometrije, za lica koja su stekla akademsko zvanje master, odnosno diplomirani -master i imaju završene osnovne akademske studije na studijskim programima iz oblasti matematike ili primenjene matematike ili dvopredmetne nastave matematike i fizike odnosno matematike i informatike. Dostaviti i: 4. izvod iz kaznene evidencije o neosuđivanosti za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrnavljenje, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i da nije utvrđeno diskriminatorno ponašanje, koje izdaje nadležna policijska uprava; 5. uverenje o državljanstvu Republike Srbije (original ili overena fotokopija), 6. izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija), 7. kandidati koji nisu stekli obrazovanje na srpskom jeziku, dostavljaju i dokaz da poznaju jezik na kome se izvodi obrazovno-vaspitni rad: overena fotokopija diplome ili uverenja o stečenom srednjem, višem ili visokom obrazovanju na srpskom jeziku ili original ili overena fotokopija uverenja odnosno potvrde o položenom ispitu iz srpskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove. Kandidati koji budu izabrani u uži izbor, u roku od 8 dana biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima, koju vrši nadležna služba za zapošljavanje. Kandidat koji bude izabran, pre zaključenja ugovora o radu, dostavlja uverenje o zdravstvenoj sposobnosti, ne starije od šest meseci. Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Formular za prijavu na konkurs sa potrebnim dokumentima slati na adresu škole ili predati lično kod sekretara škole. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.


Pregledano: 366 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters